5e54068558f2f-kallelsersmtejpg-scaled.jpeg

Välkommen till MÄN:s årsmöte 2020

Den 25-26 april är det dags för vårt årsmöte, då vi tillsammans bestämmer inriktningen för MÄN:s verksamhet. På grund av den rådande situationen blir MÄN:s årsmöte digitalt i år. Tack vare bra digitala verktyg kommer vi att kunna hålla både workshops och den formella stämman som planerat. Vi ser fram emot bra diskussioner och gemensamma beslut!

Årsmötet är MÄN:s högst beslutande organ. Vi fattar beslut om årets verksamhetsplan och vilken riktning organisationen ska ta under året. Vi väljer också ledamöter till styrelsen, som ansvarar för att årsmötets beslut genomförs. Förra året röstade vi igenom ett antal större förändringar som nu har blivit ett förslag på helt nya stadgar både lokalt och nationellt. Det ska vi diskutera och förhoppningsvis rösta igenom under den här helgen.

Var? 

Årsmötet kommer hållas i två mötesverktyg, Zoom och VoteIT. Länk till årsmötet skickas ut veckan efter påsk till dig som anmält deltagande i formuläret. Anmäl dig nu.

Vilka får komma? 

Lokalgrupperna röstar på årsmötet genom ombud men alla medlemmar är välkomna att delta i årsmötet. 

Har du anmält dig?

Om du inte redan anmält dig behöver göra det omgående. Anmälan görs i detta formulär

Program

Lördag kl 13-16: Årsmötet öppnas, därefter åsiktstorg och workshops.

Söndag kl 10-16: Formellt årsmöte. Lunchpaus: kl 12-13.

Vi kommer även ha ett flertal kortare pauser under både lördagen och söndagen. 

Handlingar till årsmötet

Här är alla handlingar till årsmötet. Vi uppdaterar sidan fortlöpande.

Proposition: Stadgar + Nya stadgar i ett separat dokument

Motion 1: Angående indelning i distrikt

Motion 2: Ett inkluderande jämställdhetsarbete

Motion 3: Lokalt och nationellt, att bygga ihop vår rörelse

Proposition medlemsavgift

Verksamhetsberättelse 2019. Utskriftsversion (ej uppslag) här.

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsbudget 2021

Verksamhetsrevisorns berättelse

Arvodering av ordförande

MÄN budget 2020 BAS

Mötesordning

Valberedningens förslag

Valberedningen har bett om dispens om att komma med sitt förslag senare. Förslaget läggs upp här så fort det är färdigt innan årsmötet.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare)

3. Godkännande av dagordningen

4. Godkännande av arbetsordningen

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Motioner  

Motion 1: Angående indelning i distrikt 

Motion 2: Ett inkluderande jämställdhetsarbete 

Motion 3: Lokalt och nationellt, att bygga ihop vår rörelse 

12. Propositioner 

Medlemsavgift 

Stadgar 

13. Verksamhetsplan och budget

14. Förtroendeval (ordförande, styrelseledamöter, valberedning, revisorer)

15. Övriga frågor 

16. Mötets avslutande