Screenshot-2020-07-16-at-15.22.52.png

MÄN släpper två tematiska rapporter

Idag lanserar vi rapporterna “Att arbeta våldsförebyggande med skolan som nav” och “Att driva ett våldsförebyggande förändringsarbete för hela livet” som samlar kunskap från MÄN:s EU-finansierade våldsförebyggande projekt Livscykeln.

Under de senaste tio åren har MÄN jobbat för att utveckla det genusförändrande och våldsförebyggande arbetet i Sverige. Sedan 2018 har finansiering från EU (inom ramen för projektet Livscykeln) möjliggjort en betydande uppskalning av detta arbete.

I de två tematiska rapporter som vi släpper idag samlar vi kunskap från det första årets arbete i Livscykelprojektet, och beskriver hur våra lärdomar kan inspirera andra att arbeta våldsförebyggande inom bland annat skola och kommunal verksamhet.

Med ett livscykelperspektiv på våldsprevention når vi människor i olika åldrar, oavsett var i samhället eller livet de befinner sig, och skapar förutsättningar för att både barn, unga, vuxna och äldre ska få möjligheten att leva i en jämställd värld utan våld.

Den kortare rapporten “Att arbeta våldsförebyggande med skolan som nav: praktiska exempel från fältet” är en inspirationsskrift där fokuset ligger på skolans roll i det våldsförebyggande arbetet med livscykelperspektiv, samt de lokala förutsättningar som bör tas i beaktande i det arbetet.

– I de här rapporterna har vi försökt samla matnyttig information både till de som är intresserade av att påbörja ett våldspreventivt arbete, och till de verksamheter som redan satt igång. Vår förhoppningen är att rapporterna ska inspirera till ett mer systematiskt och långsiktigt hållbart våldsförebyggande arbete, säger Sara Aarnivaara som är projektledare för det våldspreventiva arbetet med unga i Livscykel-projektet.

Mer omfattande kunskap och vägledning till hur du som praktiker kan tänka när du sätter igång att arbeta med våldsprevention hittar du i vår längre rapport, “Att driva ett våldsförebyggande förändringsarbete för hela livet: Lärdomar och praktiska erfarenheter från arbetet med projektet Livscykeln”. Här fördjupar vi kunskapen och beskriver vilka faktorer som är centrala för att kunna genomföra ett långsiktigt och hållbart våldsförebyggande arbete ur ett livscykelperspektiv. Denna rapport vänder sig till de som vill sätta igång eller har kommit en bit på vägen i sin verksamhet, skola eller kommun med att förebygga våld.

In english:

The organization MÄN launches two thematic reports

Today we launch the reports "Working with violence prevention with the school as a hub" and "Working for change from a lifelong violence prevention perspective", which gathers and presents knowledge from the organization MÄN’s EU-funded violence prevention project The Life Cycle.

During the recent ten years, the organization MÄN has been working with developing the gender transformative and violence preventative work in Sweden. Since 2018 funding from the European Union (within the framework of the Life Cycle project) has enabled a considerable scaling up of the work.

In the two thematic reports that are launched today, we have gathered knowledge from the first year of the Life Cycle project and describe how our experiences can inspire others to work with violence prevention in schools and municipalities to name a few examples.
With a life cycle perspective on violence prevention we can reach people of various ages, regardless of where in society or life they happen to be at the moment, and create prerequisites for children, young people, adults and elderly to live in an equal society free from violence.

The shorter report “Working with violence preventative with the school as a hub: practical examples from the field” is an inspirational report.
The focus is on the role of schools in working with violence prevention with a life cycle perspective, as well as the role of different local conditions that need to be considered.
- In these reports we have tried to collect useful information both for those who are interested in starting working with violence prevention, and for those who have already begun. Our hopes are that the reports are going to inspire more systematic and long-term violence prevention efforts, says Sara Aarnivaara, project leader of the violence prevention work with youth in The Life Cycle-project.

More comprehensive knowledge and guidance in how to about starting violence prevention initiatives can be found in our longer report "Working for change from a lifelong violence prevention perspective - Lessons and practical experiences from our work with the Life Cycle project". Here, we deepen the knowledge and describe central factors for carrying out long term and sustainable violence prevention from a life cycle perspective. This report is directed to those who want to start, or already have begun working with violence prevention in their organization, school, municipality or other settings.

These reports were funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

The content of this report represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.