killar6.jpg

Delta digitalt i konferensen 27 augusti! Hur vi pratar med killar som använder våld?

Under fredagens heldagskonferens samlas vi kring frågor om hur vi möter killar med våldserfarenheter. Det blir ett spännande program och du kan delta digitalt genom att anmäla dig.

MÄN bjuder in till en heldagskonferens 27 augusti för att samlas kring frågor om hur vi möter killar med våldserfarenheter. De fysiska platserna på Södra teatern är slut, men du kan delta digitalt genom att anmäla dig här. Nedan hittar du hela schemat och alla talare.

Vi har många års erfarenhet av våldsprevention och har tagit fram metoder och utbildningar för att förebygga mäns våld. Men för att stoppa våldet behöver vi även möta killar som använder våld tidigt i livet. I det treåriga arvsfondsprojektet Samtal för ett liv fritt från våld har vi därför startat en samtalsmottagning för killar 15–25 år som använder eller har använt sig av våld.

Vi vill nu utbyta erfarenheter med andra verksamma inom fältet och tillsammans skapa samtal kring hur vi kan bli ännu bättre på att prata med killar om våld.

Schema

08.15 Incheckning och frukost
 45 minuter
Södra Teatern

09.00 Välkomna!
15 minuter

09.15 Våldspreventiva ansatser i arbete med unga män – reflektioner över ett praktikområde 
Maria Eriksson
45 minuter

I föredraget diskuterar Maria aktuell kunskap om arbete med våldsutövande män, med särskilt fokus på kunskapsläget när det gäller unga män. I fokus står frågan om relationen mellan, å ena sidan, förklaringsmodeller för våld, och, å andra sidan, förändringsmodeller och arbetssätt. På agendan står även viktiga utvecklingsfrågor på det här praktikområdet.

----------------------

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hennes forskning är inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för arbetet med mäns våld mot kvinnor. Hon har bland annat ansvarat för en nationell kartläggning av insatser riktade till våldsutövande män på uppdrag av dåvarande jämställdhetsministern (2006), varit expert i utredningen om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (2015) och på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner tagit fram en kunskapsöversikt över våldspreventiva insatser riktade till män (2011) respektive stöd till verksamheter för ökad kvalitet i insatser riktade till våldsövare (2017).

10.00 Paus
15 minuter

10.15 Unga mäns hjälpsökande
Bo Helsing
45 minuter

I den här presentationen kommer Bo att tala om utmaningar och möjligheter för nå fram till en situation där män tillsammans med någon i samtal tar ansvar för sina problem och svårigheter. Bakgrunden för presentationen är både intervjustudier med unga män och praktiska/kliniska erfarenheter av samtal med unga män på MUM i Göteborg

---------------------

Bo Helsing är socionom och doktor i psykologi. Han fördelar arbetstiden mellan att samtala med unga män på Mottagningen för Unga Män (MUM) i Göteborg och att arbeta som lektor i socialt arbete på Högskolan Väst i Trollhättan.

11.00 Paus
15 minuter

11.15 Ungdomar som gått över andras sexuella gränser – att förebygga, riskbedöma och behandla
Anette Birgersson
45 minuter

I den här presentationen kommer Anette att tala om unga som begår sexuella övergrepp och om hur vi bör bemöta, bedöma och behandla unga med sexuell övergreppsproblematik.

-----------------------

Anette Birgersson är socionom och leg. psykoterapeut. Hon har utvecklat ett behandlingsprogram för barn och unga med sexuella beteendeproblem. Programmet är en handbok i hur man arbetar med unga med ett utmanande sexuellt beteende som bygger på KBT, DBT och den evidens som finns i dagsläget för hur man bör arbeta med unga med sexuella beteendeproblem samt på lång klinisk erfarenhet. Anette utbildar och handleder i denna metod sedan 2013. Anette utbildar, föreläser och handleder framförallt gällande riskbedömning och behandling för barn och unga med sexuella beteendeproblem men även gällande DBT - Dialektisk Beteende terapi samt trauma. Anette är certifierad utbildare i TF-KBT - Trauma Fokuserad KBT och för att utbilda i ERASOR – en checklista för att bedöma återfallsrisk i sexuellt våld.

12.00 Lunch
60 minuter

13.00 Två år med MÄN:s samtalsmottagning för killar och unga män – vilka är lärdomarna och hur ser verksamheten ut idag?
Lena Berg, Johan Nikula och Henrik Westin
45 minuter

I den här presentationen pratar Lena, Johan och Henrik om erfarenheter och lärdomar de tar med sig utifrån arbetet med MÄN:s samtalsmottagning. MÄN:s samtalsmottagning startades som en del av projektet Samtal för ett liv fritt från våld, ett treårigt Arvsfondenfinansierat projekt vars syfte och mål bland annat är att utveckla en samtalsinsats med genusförändrande ansats som riktar sig till killar 15-25 år som utövat våld i sina relationer. Mottagningen riktar sig till killar som använder eller har använt våld i sina relationer och/eller med andra våldserfarenheter, och även till killar som har olika typer av problem i sina relationer. 

--------------------------

Lena Berg är FD i sociologi med en basutbildning i psykoterapi. Sedan 1993 har hon både kliniskt och forskningsmässigt arbetat med mäns våld mot andra, framförallt kvinnor. Idag arbetar hon med metodutveckling för att förebygga våld bland barn och unga. Just nu utvecklar hon insatser för att få unga män att inte kränka, kontrollera och använda våld mot sina nära och kära.

Johan Nikula är socionom med erfarenhet av förebyggande och uppsökande arbete samt drivit verksamheter för ungdomar och unga vuxna. Sedan 2019 är han projektledare för Arvsfondsprojektet Samtal för ett liv fritt från våld.

Henrik Westin är Leg. psykolog, metodutvecklare och utbildare. Han var med vid starten av chatten Killfrågor och har sedan dess byggt upp 10 års erfarenhet av att ha samtal med killar och unga män både online och offline. Han startade samtalsgrupper för män i samband med #metoo och har utbildat i våldsprevention. Idag driver och utvecklar han MÄN:s samtalsmottagning för killar tillsammans med kollegorna där.

13.45 Män med antisocialt personlighetssyndrom – kan vi fånga upp dem när de är unga och vilken behandling hjälper?
Dan Wetterborg
30 minuter

I den här presentationen talar Dan om sina erfarenheter av DBT-behandling av unga män som uppvisar våldsamma och hotfulla beteenden. Dan talar även om vad aktuell forskning har att säga om denna grupp, och om hur vi skulle kunna hjälpa unga män med känslomässig sårbarhet tidigt.

--------------------------

Dan Wetterborg har de senaste 15 åren arbetat som psykolog i vuxenpsykiatrin. Han behandlar patienter som lider av känslomässig instabilitet med Dialektisk beteendeterapi (DBT). Dan har särskilt intresserat sig för män vars känslomässiga instabilitet kan ta sig uttryck i våldsamma beteenden. Detta intresse har lett till en doktorsavhandling och att Dan nu arbetar som forskare och lärare på Karolinska institutet.

14.15 Fika
20 minuter

14.35 Using principles from Response Based Practice in the work with men who want to change their use of abuse in intimate partner relationships
Theresa Gerritsen
50 minuter

I den här presentationen berättar Theresa om programmet ”Choose Respect” som utvecklades i British Columbia i Kanada. Föredragets fokus är hur programmet används i arbete både med individer och med grupper av män som har använt våld i sina relationer. Choose Respect utgår från begreppet värdighet och tar avstamp i mäns och killars kapacitet att själva reflektera över sin våldsanvändning. Arbetet syftar till att få männen att sluta använda våld och istället arbeta för relationer som bygger på jämställdhet, omsorg och respekt. Förhållningssättet i Choose Respect genomsyras av responsbaserade principer och beskrivs i föredraget utifrån sin praktiska användning; med metoder som syftar till att synliggöra vikten av aktörskap, kapacitet och viljan att förändra. 

Det här föredraget sker på engelska. 

-------------------------------

Theresa Gerritsen är terapeut, handledare och konsult med 25 års erfarenhet av arbete inom fältet mäns våld mot kvinnor (genderbased violence). 

15.30 Avslutning
30 minuter

Varmt välkomna önskar vi på MÄN!

Tack till: 

Allmänna arvsfonden