webb-klimatet-1629372215.jpg
Illustration: Jakob Warg

MÄN om FN:s klimatrapport

Vidar Vetterfalk som leder MÄN:s arbete kring klimatfrågan kommenterar den nyligen släppta rapporten om klimatförändringarna från FN:s klimatpanel IPCC.

Den 9 augusti släppte IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en rapport som ger en sammanvägd bild av den naturvetenskapliga forskningen kring klimatförändringarna. Delrapporten, som hänvisar till över 14 000 vetenskapliga artiklar, visar på ett entydigt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen. En temperaturökning på jorden som i sin tur orsakar extremväder och naturkatastrofer. Rapporten konstaterar även hur akut läget är om vi ska lyckas vända klimatförändringarna, bara inom 10–20 år riskerar vi att passera Parisavtalets 1.5-gradersmål, vilket är snabbare än tidigare beräkningar. 

På MÄN drivs sedan flera år tillbaka ett arbete som kopplar samman klimatförändringarna med destruktiva maskulinitetsnormer och ojämlika maktförhållanden. Vidar Vetterfalk, projektledare på MÄN, har tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram metodmaterialet Män i klimatkrisen i samarbete med forskare på Chalmers universitet. Materialet syftar till att med hjälp av samtalsgrupper medvetandegöra och engagera killar och män i klimatfrågan. Vad gäller rapporten, tycker Vidar att den sätter ett extra tryck på att vi måste agera nu och inse att klimat och genusnormer hör ihop.

– Rapporten understryker det som forskningen och klimatrörelsen pratat om länge, men skärper nu allvaret, vi behöver alla hjälpas åt för att skynda på en strukturell förändring. Vårt perspektiv är att klimatkrisen hör ihop med en ojämställd och ojämlik värld, något som även rörelsen Fridays For Future med Greta Thunberg i spetsen nu har högt upp på sin agenda. 

Kvinnor, flickor och andra marginaliserade grupper är de som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna, särskilt i fattigare delar av världen. Samtidigt är det framför allt flickor och kvinnor som engagerar sig i klimatfrågan för att få makthavare att agera. 

– Många killar och män inser också allvaret och engagerar sig men vi behöver bli fler och bidra tillsammans med kvinnorna i det arbete med omställningen vi alla måste göra, säger Vidar.

Klimatet och maskulinitetsnormer

Forskning visar att mäns livsstil är ett stort klimatproblem, normer kring exempelvis bilkörande, köttätande och ett ohållbart resande är en sida av problemet, där män är mindre benägna till förändring än kvinnor. En annan, ännu större, ligger i att hela vårt samhälle styrs av ett ohållbart tänkande kring ekonomi och miljö med grunden i ett patriarkalt system där en liten grupp män i ledande positioner har mer makt än alla andra grupper. 

Kopplingen mellan klimatfrågan och maskulinitetsnormer är något som forskarna Martin Hultman och Paul Pulé från Chalmers universitet skrivit om i sin bok Ecological Masculinites, som MÄN bidragit till genom att läsa och kommentera innan publicering. Nästa år kommer FN med två nya rapporter som fokuserar på den samhällsvetenskapliga forskningen gällande klimatkrisen och vad vi kan göra nu.

– Chalmers och MÄN:s samarbete med forskning och praktik gällande maskulinitet och klimatkrisen är banbrytande och ka ge avtryck i dessa rapporter, berättar Vidar Vetterfalk.  

Vad kan då vi som individer göra för att motverka klimatkrisen? Vidars svar är att vi först behöver förstå vad den betyder för oss i våra egna liv, tillsammans med andra.

– Det är därför samtalsgrupperna fungerar så väl, att medvetandegöra problemet gemensamt med andra och ”hämta hem det” i sig själv. Det är en bra grund för att sen engagera sig i de organisationer eller arbetsgrupper som redan finns. Det är också viktigt att killar och män inte går in och försöker ta över arbetet, i Fridays For Future finns många goda exempel där de i stället går in för att backa de unga tjejer och kvinnor som leder rörelsen.

Ett annat positivt exempel Vidar ser i omställningsarbetet är Bangladesh YouthNet for Climate Justice, en av medlemsorganisationerna inom MenEngage. De samlar ungdomar från några av världens mest utsatta områden, och har bland annat lyckats stoppa utbyggnad av kolkraftverk. Organisationen ser maskulinitetsnormer och patriarkala maktstrukturer som viktiga grundorsaker till klimatkrisen och den rika världens exploatering av människor och natur. Tillsammans med dem och andra medlemsorganisationer har MÄN nyligen bildat en global arbetsgrupp för klimaträttvisainom MenEngage. 

Mitt i det dystra klimatscenariot vi befinner oss i ser Vidar ändå att det sker en positiv utveckling bland män, framförallt hos yngre.

– Det är fler och fler män som vill engagera sig i klimatfrågan. Med vårt samtalsmaterial försöker vi att gå från det intellektuella och omsätta det i praktisk handling i vardagen och uppmuntra till aktivism. Det är både allvarligt, roligt och skapar en gemenskap, avslutar Vidar.

Vill du engagera dig i eller veta mer om MÄN:s klimatarbete. Det här händer just nu: