_DSC9041.jpg
Shahab Ahmadian, organisationen MÄN:s ordförande.

MÄN:s ordförande: "Lyssna på mammorna i Järva"

MÄN:s nya ordförande Shahab Ahmadian har tröttnat på ropen efter hårdare tag för att stoppa skjutningarna. Istället krävs våldsförebyggande åtgärder och att makthavare börjar lyssna på de som är direkt berörda – föräldrarna i de hårdast drabbade områdena. Börja med att läsa föräldrarna i Järvas 34-punktslista för att förebygga våld här nedan.

Bara timmar efter att en ung person blivit skjuten börjar ett offentligt samtal där alla vill pusha sin egen agenda. Vi letar efter vinklar i berättelsen innan kroppen ens hunnit kallna. Nu vill alla vara med i samtalet, det krävdes bara att en vit artist skulle bli skjuten i ett medelklassområde för att vi skulle slå näven i bordet och säga ”nu får det vara nog”.

Men det har varit nog redan för länge sedan! Fråga alla de människor som behöver leva i en verklighet där hoppet dör tillsammans med varje ung människa som tas ifrån dem. Helt vanliga människor i helt vanliga bostadsområden, med helt vanliga känslor som kärlek, glädje och sorg.

"Det handlar om vilket samhälle vi vill ha"

Från politiker, journalister och poliser hör vi en retorik om hårdare tag som syftar till att stoppa symptomen av ett djupare samhällsproblem. Ett samtal som har haft en så pass normerande effekt att vi inte längre ser den avhumanisering som retoriken innehåller.

Vi behöver inte fler röster som förespråkar ett kontrollsamhälle, vi behöver röster som värnar om demokratiska värderingar och som handlar om att vi vill se ett samhälle som tror på att möjligheter skapar förändring.

Har vi gett upp tanken på att det kanske handlar om förutsättningar? Vi behöver åtgärder som skapar möjligheter för människor, det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi leva i ett samhälle som trycker ner människor och försöker skrämma dem till lydnad, eller som tror på människor och öppnar dörrar för att skapa förändring?

Stoppa våldet innan det ägt rum

Vi på organisationen MÄN arbetar förebyggande mot våld och vi tror på att stoppa våldet innan det ens har ägt rum.

Vi vill använda vår plattform för att lyfta röster som inte brukar ges plats i det offentliga samtalet.

Just nu håller föräldrar i Järva på att organisera sig och har tagit fram ett alternativ till regeringens 34-punktsprogram för att motverka gängvåldet. Vi vill lyfta fram deras alternativa 34-punktlista som bygger på ett förebyggande perspektiv.

34 punkter från föräldrarna i Järva för att förebygga våld

Demokratifrågor

1. Barnkonventionen som svensk lag bör följas av institutioner.

2. Genomför barnkonsekvensanalys på samtliga förslag till lagändringar gällande gängkriminalitet och socioekonomiskt resurssvaga områden.

3. Informera vuxna och unga i området om deras rättigheter till olika sorters stöd samt vilka skyldigheter de har.

4. Remissinstans på olika nivåer

– Ökad delaktighet i lokala processer

– Ungdomsråd med mandat för beslut om frågor som rör ungdomar

5. Utred och utvärdera hur stadsdelarna arbetat med att förebygga kriminalitet.

6. En utredning kring arbetet som genomförts av lokala tjänstemän i den lokala byråkratin och andra myndigheter för att stoppa våldet samt varför det ser ut som det gör.

7. Utveckla en krisbudget som boende i varje område är överens om.

– Tillsätt ett råd av boende i området för att se över hur en krisbudget ska fördelas när en skjutning har skett.

Arbetsmarknad

8. Ökat antal platser för sommarjobb för unga vuxna.

9. Inrätta en instans som arbetar för att slussa in unga vuxna på arbetsmarknaden.

Utbildning och skola

10. Inför läxhjälp till alla elever i samtliga grund- och gymnasieskolor i socioekonomiskt resurssvaga områden.

11. Tillsätt fler specialpedagoger, lärare och kuratorer i alla skolor i socioekonomiskt resurssvaga områden.

12. Mer resurser i syfte att stärka det förebyggande arbetet, så som att stärka kvalitén i socioekonomiskt resurssvaga områden där elever inte uppnår målen i årskurs 9. Förebyggande arbete så som kulturverksamhet, idrottsverksamhet och aktivt föreningsliv. Vi kräver att politikerna tittar närmare på orsakerna som har bidragit till den ojämlika skolan och tillsätter resurser för att åtgärda detta.

Polis och rättsväsende

13. Hårdare tag mot drogkonsumenterna från de välbärgade stadsdelarna.

14. Inrätta en nationell kriskommission för att utreda varför så få mord är uppklarade i Järva.

15. Utred och värdera hur fler ordningsvakter och kameraövervakning påverkar de boendes hälsa och trygghet.

16. Utred och utvärdera polisens arbete i socioekonomiskt resurssvaga områden.

17. Ge ökade resurser till tullverket för att kunna beslagta vapen och narkotika som smugglas in i Sverige.

18. Utveckla polisens kompetens genom utbildning kring varför unga är fientligt inställda mot polisen, vilka faktorer ökar polishat och minskar människors förtroende för polisen.

19. Utveckla lokalpolisen/områdespolisens kompetens i syfte att tillförsäkra de boendes rättssäkerhet och integritet i samband med ingripanden.

Lagstiftning

20. Ändra EU:s regelverk om startpistoler. Idag är det lagligt att beställa en startpistol från nätet för att sedan bygga om den till ett skarpladdat vapen.

Bostadspolitik

21. Bygg fler billiga hyresrätter.

Hälsa

22. Erbjud rehabilitering inom vården för att få hjälp med drogmissbruk.

23. Kostnadsfritt psykologiskt stöd ska erbjudas i efter skjutningar.

– utforma ett skyddsnät i skolor då barn och ungdomar tillbringar större delen av sin vardag där. Det behövs utbildad personal inom krisberedskap och traumabearbetning.

– Det psykologiska stödet ska erbjudas långsiktigt, inte endast i samband me skjutningar.

24. En haverikommission som utreder hur sorg har befäst sig i socioekonomiskt resurssvaga områden, och samordnar kontakterna med myndigheter, primärvård, civilsamhället och kommunala aktörer.

25. Utred och utvärdera det krisstöd som erbjudits de boende i socioekonomiskt resurssvaga områden.

26. Fler studier om effekterna av sorg och brist på sorgbearbetning utifrån ett folkhälsoperspektiv.

27. Skapa forum för utsatta närstående att bearbeta känslor.

28. Utveckla en jourverksamhet som arbetar med sorg och stödverksamhet.

– en tvådelad stödlinje där en del är en jourgrupp som de som genomgår primärsorg kan vända sig till direkt efter en skjutning, en bart professionellt bemannad.

– den andra delen en stödverksamhet med både professionella och volontärer dit alla kan vända sig.

Civilsamhället

29. Satsa på det lokala föreningslivet och på lokala öppna mötesplatser i socioekonomiskt resurssvaga områden.

30. Använd engagerade föräldrar och civilsamhällets organisationer som remissinstans för en särskild socioekonomisk upprustning i socioekonomiskt resurssvaga områden.

31. Ålägg kommunerna att stödja lokala initiativ och krafter i socioekonomiskt resurssvaga områden.

Sociala frågor

32. Extra ekonomiskt stöd till ensamstående föräldrar, som behöver försörja sina barn, men också ha tid för sina barn.

33. Inrätta en nationell avhopparverksamhet och ge den befintliga avhopparverksamheten mer resurser.

34. Upprätta en fond som ger ekonomisk ersättning till de vårdnadshavare som har förlorat sina barn i det dödliga våldet.