IGOR-kopiera.jpg
Markus Antonsson, gruppchef för våld i nära relation hos citypolisen i Stockholm och projektledare för IGOR, och den affisch som nu sprids för att få fler att tipsa polisen om våld mot kvinnor och barn i hemmet.

Lyckat polisprojekt mot mäns våld förlängs

I april 2021 startade IGOR, ett pilotprojekt hos citypolisen i Stockholm med målet att minska mäns våld mot kvinnor. Ett knappt år senare tyder mycket på att arbetssättet fungerar. – Vi har ju nolltolerans mot våld och för att nå det målet behöver fler män lagföras samtidigt som vi motiverar männen till behandling i syfte att sluta utöva våld, säger säger Markus Antonsson, projektledare för IGOR.

Vad är det då som skiljer arbetssättet inom projektet jämfört med det vanliga, vedertagna? Enligt Markus Antonsson finns det ingen annan grupp i landet som arbetar på samma sätt, varken inom polisen eller socialtjänsten. Ett par stora skillnader är att samverkan mellan polis och socialtjänst sker dagligen och att stödet till de våldsutsatta är större. Dessutom är IGOR-gruppen handplockad, specialistutbildad och arbetar inte med några andra typer av brott vid sidan av.

– Det här gör att vi hinner bli extra engagerade och förtroendeingivande mot dem vi möter, vilket i sin tur leder till att förtroendet för myndigheterna ökar hos de målgrupper vi riktar oss till, säger Markus Antonsson, gruppchef för våld i nära relation hos citypolisen i Stockholm och projektledare för IGOR.

En annan viktig del i projektet är att få in fler tips från allmänheten. Om du känner oro för någon närstående eller en granne kan du hjälpa till genom att tipsa polisen.

Större förtroende för myndigheter

Det utökade stödet till våldsutsatta ges bland annat i form av polistransport till och från förhör, skyddat boende och hembesök. Det har gett resultat även i utredningar, menar Markus Antonsson. Bland annat därför att ett generellt sett lågt förtroende för Polis och socialtjänst hos målgruppen har varit ett hinder.

– De våldsutsatta kvinnorna har i större omfattning orkat medverka i polisutredningar eller ställer sig positiva till att ta emot hjälp från socialtjänsten. Vi märker även att fler våldsutövare ställer sig positiva till att gå på behandling och att det blivit fällande domar i några ärenden där IGOR har varit engagerade. Det hade, enligt utredarna i de fallen, inte blivit det utan IGOR, säger han.

Kan bli permanent modell

Efter ett lyckat första år förlängs nu projektet med ytterligare ett år, till april 2023. Bland annat har man kunnat se att mörkertalet tycks minska och fler våldsutövare har gått med på att ta emot behandling för att förändra sitt beteende. Om utvärderingen visar på ett positivt resultat och respektive myndighet beslutar om det kan IGOR-gruppen fortsätta sin verksamhet – och arbetssättet komma att spridas till resten av landet.

– Förhoppningsvis kan det här i framtiden bli en permanent verksamhet och en modell att sprida vidare. Att arbeta förebyggande i denna brottskategori är resurskrävande och tar tid, men det måste prioriteras. Vi hoppas på att det inte kommer att avslutas utan istället komma att bli en naturlig del i den ordinarie organisationen. Så omfattande är detta samhällsproblem, säger Markus Antonsson.

Projektets mål

  • Förhindra fler fall av dödligt våld där våldsutsatt och våldsutövare har eller hade en par­relation.

  • Skapa robusta förundersökningar som leder till fällande domar.

  • Upptäcka och hantera mörkertal.

  • Förebygga upprepat partnervåld.

  • Fler våldsutsatta erhåller utökat stöd och motiveras till annat stöd.

  • Fler våldsutövare motiveras till och genomgår behandling för att ändra sitt våldsamma beteende.

  • Ökad fungerande samverkan mellan polis och socialtjänst.