symbios.jpg
Illustration: Jakob Warg

Feministiska krav på global omställning

Kvinnokommissionen (CSW) är FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter och pågår mellan den 14–25 mars i New York. Det övergripande temat för årets möte är jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt under klimatförändringar och miljökatastrofer. MenEngage Alliance, där MÄN ingår, ställer krav på medlemsländerna i FN att verka för en klimaträttvis och genusmedveten omställning.

Under kvinnokommissionen möts delegationer från FN:s alla medlemsländer och civilsamhällesorganisationer från hela världen. MÄN deltar på mötet genom det internationella nätverket MenEngage Alliance, vars medlemsorganisationer engagerar pojkar och män för jämställdhet. Vidar Vetterfalk, anställd på MÄN, ingår även i den svenska regeringens delegation tillsammans med många andra representanter för svenska civilsamhällesorganisationer. Deras deltagande sker online från Regeringskansliet. 

Under mötet ställer MenEngage Alliance, tillsammans med feministiska klimaträttviserörelser, krav gentemot FN:s medlemsstater. Följande krav syftar till en strukturell omvandling av de globala ekonomiska systemen för att åstadkomma en klimaträttvis, avkoloniserad och feministisk ”ny grön giv”:

  1. Förändra globala och nationella ekonomiska system för att möjliggöra en rättvis och jämställd övergång till en avkoloniserad och ny grön ekonomi.

  2. Omstrukturera den globala handeln för att skapa förutsättningar för småskaliga och lokala producenter att vara livskraftiga.

  3. Omfördela rikedom och resurser genom ett progressivt och rättvist globalt skattesystem för att regeringar ska ha möjlighet att investera i och kunna använda inhemska resurser för att tillhandahålla offentliga tjänster och arbeta för klimaträttvisa.

  4. Avskaffa statsskuldskrisen och främja skuldrättvisa. Styr om offentliga resurser från illegitima, kolonialistiska och hänsynslösa lån till offentlig verksamhet som stöttar klimaträttvisa och genusmedvetna verksamheter. Detta både för att reducera och omfördela obetalt omsorgsarbete och överleva Covid-19 pandemin.

  5. Demokratisera den globala ekonomin och den finansiella strukturen för att främja global solidaritet och en kollektiv ambition att ta tag i globala kriser.

  6. Stoppa ”corporate capture”* och företagens inflytande över globala kollektiva resurser och tillhandahållandet av offentliga tjänster.

  7. Fullfölj historiska åtaganden för att tillhandahålla jämställd klimatfinansiering som är förutsägbar, adekvat, transparent och ansvarig. Låt hellre finansieringen komma i form av direkt stöd än via lån. Avvisa falska ”lösningar” på klimatkrisen.

I ett ”Call to Action” driver MenEngage Alliance även Fridays for Futures krav, samt egna krav och rekommendationer som fokuserar specifikt på förändring av patriarkala strukturer och maskulinitetsnormer. 

* ”Corporate capture” avser lobbying där företags intressen går före medborgarnas, exempelvis genom påverkan av lagtexter eller att de tillåts köpa upp och överta viktiga samhällsnyttiga resurser och funktioner.

Följande evenemang samarrangeras av MÄN under mötet:

  • 15 mars kl 13-15Transforming Patriarchal masculinities for women’s rights, gender and climate justice

Arrangeras tillsammans med MenEngage globala arbetsgrupp för klimaträttvisa, aktivister från Uganda och Indien och JASS Mesoamerica, Honduras. JASS är ett internationellt feministiskt nätverk förankrat i det globala syd.

Edit: Se sändningen i sin helhet på MenEngage:s YouTube.

  • 17 mars kl 13-15: Sexualized Exploitation of Women and Girls and Global Climate Crisis

Panelsamtal med frontlinjeorganisationer från Mongoliet, Kenya, Mexiko och USA som arbetar med kvinnor inom framför allt prostitution. Arrangeras tillsammans med Unizon. Registrera dig här!

Edit: Se sändningen i sin helhet på MÄN:s YouTube.

  • 18 mars kl 14-15.30: Climate Justice as Gender Justice: Making the case to address Masculinities and Patriarchy in Climate Change

Svenska och rwandiska regeringsrepresentanter samt aktivister för jämställdhet och klimaträttvisa från bland annat Bangladesh Fridays for Future samt Action Nexus on Feminist Economic Justice for People and Planet. Arrangeras tillsammans med MenEngage globala arbetsgrupp för klimaträttvisa. Registra dig här!

Edit: Se sändningen i sin helhet på YouTube.