killar4.jpg

“Fantastiska möjligheter när regeringen satsar på tidigt våldsförebyggande arbete”

Organisationen MÄN ser positivt på det nationella våldsförebyggande programmet som regeringen lanserade i dag. Programmet innehåller bland annat ett nytt statsbidrag för våldsförebyggande arbete och uppdrag till flera myndigheter att förebygga mäns våld mot kvinnor.

PRESSMEDDELANDE den 3 juni 2022

Kommentar till regeringens nya nationella våldsförebyggande program:

— Våld går att förebygga. Det är inte en önskedröm utan ett påstående med tydligt stöd i forskning. För att lyckas behöver vi vara många som jobbar tillsammans. Därför är vi mycket glada över att regeringen nu samlar aktörer från flera olika arenor. Alltifrån ideella organisationer, kommuner till regioner måste jobba samordnat för att förebygga våld, säger Anna Lindqvist, verksamhetschef, organisationen MÄN.

Under mer än ett decennium har organisationen MÄN arbetat med att implementera olika våldsförebyggande metoder i Sverige. Organisationen har länge efterfrågat öronmärkta medel för det arbetet.

— Med ett statsbidrag får hela civilsamhället bättre förutsättningar att arbeta systematiskt och långsiktigt med att utveckla och sprida våldsförebyggande metoder, säger Anna Lindqvist.

Män och killar begår en majoritet av alla våldsbrott. Forskning visar att insatser som främjar jämställdhet och utmanar stereotypa uppfattningar om kön, gör att män och killar blir mer motiverade att ändra sitt våldsamma beteende, jämfört med program utan genusförändrande ansats. 

— Vi är glada att regeringen ger just Jämställdhetsmyndigheten det viktiga uppdraget att samordna och leda arbetet med det nationella våldspreventiva programmet. Våld hänger ihop med kön och makt, och det är viktigt att ha med sig in i arbetet, säger Anna Lindqvist.

Fakta om MÄN

På MÄN arbetar vi med det som kallas våldsprevention. Det betyder att vi jobbar med att förebygga våldet, att stoppa det innan det händer. Vi är experter på tidiga, breda våldsförebyggande insatser. Läs mer på män.se.

Världshälsoorganisationen, WHO, som arbetar globalt med att sprida kunskap om våldsprevention, lyfter fram flera arbetssätt som vi vet ger resultat:

  • Mäns våld mot kvinnor kan förebyggas genom att främja jämställdhet.

  • Kulturella och sociala normer som stödjer våld går att förändra.

  • Vi behöver utveckla livskunskap hos barn och unga.

  • Barns utsatthet och våld bland unga kan minskas genom trygga och vårdande relationer mellan barn och deras föräldrar.

Fakta om det nationella våldspreventiva programmet

Under förra mandatperioden tog den dåvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet fram en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I juni 2021 presenterade samma regering ett åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det senare följdes upp av att regeringen i december 2021 presenterade ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Det nationella våldsförebyggande programmet utgör en av dessa åtgärder.

Läs mer om det våldspreventiva programmet.