1920x1080-valet-2022-1661848584.jpg

MÄN:s valspecial 2022: Hur vill partierna stoppa dödligt skjutvapenvåld?

Här följer en sammanfattning om hur partierna formulerar sina förslag till våldsförebyggande insatser när det kommer till att motverka det dödliga skjutvapenvåldet (kategorier som grov organiserad brottslighet, gängkriminalitet och ungas brottslighet används också av partierna för att benämna detta).

Resultatet visar att alla partier har förslag, men att det finns tydliga skillnader i övertygelserna om hur vi ska komma till rätta med problemen.

I ett försök att komma bortom den enkelspåriga debatten om fler poliser och högre straff har vi valt att titta närmare på vilka tidiga våldsförebyggande förslag som partierna själva lyfter fram. Vi är övertygade om att vilken typ av tidiga insatser vi faktiskt genomför framöver kommer att påverka hur väl vi lyckas stoppa våldet.

Socialdemokraterna

Vill sprida arbetsmetoden ”Sluta skjut” som syftar till att förebygga skjutningar och grovt våld.

Socialdemokraterna vill även öka de sociala insatserna genom bl.a. bättre tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter och fältassistenter på kvällar samt helger. De vill också lagstifta om brottsförebyggande ansvar för alla kommuner.

De har tagit fram ett 34-punktsprogram för att stoppa gängkriminaliteten, varav ett antal punkter berör det förebyggande arbetet.

Deras politik i en mening:

Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre.

Läs mer på Socialdemokraternas hemsida.

Vänsterpartiet

Ledamöter från Vänsterpartiet har i en motion 2021 yrkat på flera förebyggande åtgärder mot gängkriminalitet, däribland spridandet av arbetsmetoden ”Sluta skjut”. I motionen skriver om det viktiga i att koppla arbetet mot gängkriminaliteten till en förståelse av destruktiva mansnormer.

 Deras politik i en mening:

Det är Vänsterpartiets absoluta övertygelse att en stark, gemensamt finansierad och jämlik välfärd med en väl fungerande skola, fritidsverksamhet, sjukvård, socialtjänst, låg arbetslöshet och ett starkt socialt försäkringssystem är det bästa sättet att minimera rekryteringen till kriminella gäng.

Läs mer på Vänsterpartiets hemsida

Miljöpartiet

Vill satsa 1,5 miljarder kronor för att intensifiera de tidiga insatserna för unga pojkar i riskzon för gängkriminalitet enligt en dansk modell som kallas “De aktive draenge”. 

Vill utöka “Rinkebymodellen”, där socialtjänstens familjerådgivare tillsammans med en barnmorska från BVC gör ett antal hembesök hos förstagångsföräldrar och även involverar förskolan i samverkan.

Vill ge kommunerna ett lagstadgat brottsförebyggande ansvar.

Politik i en mening:

Vi tror på en kombination mellan förebyggande arbete, ett starkt och effektivt rättsväsende och straff som står i proportion till brottets allvar.

Läs mer på Miljöpartiets hemsida.

Feministiskt initiativ

I Stockholm har partiet drivit frågan om att införa den våldsförebyggande metoden ”Sluta skjut”. 

På riksnivå anger partiet inte några konkreta våldsförebyggande förslag gällande det dödliga skjutvapen våldet på sin hemsida eller i sin valplattform för 2022. Partiet skriver dock att de vill “utveckla det våldspreventiva arbetet i Sverige och rikta fokus mot kopplingen mellan maskulinitet och våld, med tydliga intersektionella perspektiv” och att de vill att  våldspreventivt arbete så långt som möjligt ska vara baserat på de metoder som enligt utvärdering ger bäst resultat.

Deras politik i en mening:

Istället för att förespråka generell straffskärpning vill vi jobba förebyggande genom utjämning av sociala villkor och förändring av destruktiva normer.

Läs mer på Feministiskt initiativs hemsida.

Centerpartiet 

Vill se en satsning på trygghetsvärdar som ska utgöra en länk mellan lokalsamhället och polisen i vardagen för att fånga upp ungdomar på glid och skilja dem från destruktiva miljöer.

Vill att socialtjänsten ska kunna ingripa med insatser på ett tidigare stadium än idag.

Deras politik i en mening:

De senaste åren har dödsskjutningarna skördat många offer. För att motverka detta måste vi skärpa vissa straff ordentligt, samtidigt som vi stärker hela rättskedjan. Vi måste också satsa på förebyggande arbete för att strypa tillflödet av nya gängmedlemmar.

Läs mer på Centerpartiets hemsida.

Moderaterna

Moderaterna vill satsa på skolan och socialtjänsten för att förebygga kriminalitet bland unga. Det vill de göra genom att ge mer generella statsbidrag till kommuner så att de kan anställa fler lärare och socialsekreterare. 

De vill också inrätta fler förstelärartjänster i utsatta områden med ett lönepåslag på 10 000 kr.

Partiets politik i en mening:

Den viktigaste åtgärden för att minska brottsligheten är att ge polisen mer resurser och höja straffen.

Läs mer på Moderaternas hemsida:

https://moderaterna.se/var-politik/forebygga-brott/

https://moderaterna.se/var-politik/gangkriminalitet/

Liberalerna

Har ett flertal våldsförebyggande förslag inom vad de kallar ”Förortslyftet”. Bland annat vill de ge samtliga myndigheter som arbetar med barn och unga i uppdrag att inkludera brottsförebyggande arbete och genomföra en nationell satsning för att utveckla det våldspreventiva arbetet i skolan genom ökad kunskap i hur man arbetar med pojkar och unga män.

Liberalerna har tagit fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Deras politik i en mening:

Hela samhället måste agera för att återta kontrollen över områden som gängen kontrollerar och lagföra dem som begår brott.

Läs mer på Liberalernas hemsida:

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/forortslyftet-trygghet-1.pdf

https://www.liberalerna.se/pressmeddelanden/liberalerna-antligen-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-vald-mot-barn

Kristdemokraterna

Partiet vill införa en nationell krissocialjour som ska kunna användas när sociala problem ökar snabbt på en ort och den exempelvis riskerar att klassas som utsatt område. Kristdemokraterna vill införa föräldrastödsprogram i alla kommuner.

Partiet vill att en polis bör knytas till varje skola för att unga ska ha en naturlig relation till polisen i sitt hemområde. De vill även att kommunen ska ha ett lagstadgat krav att bedriva brottsförebyggande arbete.

Politik i en mening:

Mängdrabatt, ungdomsrabatt och allmänna strafflindrande principer gör att kriminella får alldeles för låga straff. Det behövs också förebyggande åtgärder i skolan, satsningar på familjen och jobb för unga.

Läs mer på Kristdemokraternas hemsida:

https://kristdemokraterna.se/var-politik/politik-a-till-o/brottsforebyggande-atgarder

https://kristdemokraterna.se/var-politik/politik-a-till-o/ungdomsvald

https://kristdemokraterna.se/download/18.439e1dbc181623ea97d223/1655216791912/kd_etttryggaresverige_2021.pdf

Sverigedemokraterna

Skriver inte om några våldsförebyggande insatser eller förslag på sin hemsida gällande trygghet eller gängkriminalitet.

Deras politik i en mening:

Sverigedemokraterna anser att få politiska åtgärder är för långtgående när det kommer till att pressa tillbaka både de kriminella gängen och den kultur som gör att de får fäste. En första och viktig åtgärd är att stoppa invandringen av grupper som har svårt att integreras i det svenska samhället och kulturen.

Läs mer på Sverigedemokraternas hemsida.

(Information är hämtad från partiernas hemsidor den 15 juli 2022.)