1920x1080-valet-2022.jpg

MÄN:s valspecial 2022: Hur vill partierna stoppa mäns våld mot kvinnor?

Här följer en kort sammanställning om partiernas* våldsförebyggande politik gällande mäns våld mot kvinnor. Resultatet visar att alla partier har förslag kring hur vi kan stoppa mäns våld mot kvinnor, men att det finns tydliga skillnader i övertygelserna om hur vi ska komma till rätta med problemen.

I ett försök att komma bortom den enkelspåriga debatten om fler poliser och högre straff har vi valt att titta närmare på vilka tidiga våldsförebyggande förslag som partierna själva lyfter fram. Vi är övertygade om att vilken typ av tidiga insatser vi faktiskt genomför framöver kommer att påverka hur väl vi lyckas stoppa våldet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har, med stöd av Miljöpartiet, inlett ett nationellt våldsförebyggande program med fokus på insatser för metodutveckling, uppföljning, kunskapsspridning och förstärkt myndighetssamverkan.

De har också listat ett åtgärdsprogram med 99 punkter för att motverka mäns våld mot kvinnor. Där listas ett flertal våldsförebyggande åtgärder.

Partiets politik i en mening:

I slutänden handlar det om att män måste ändra på sig, sluta att fysiskt och psykiskt misshandla kvinnor och barn.

Läs mer på Socialdemokraternas hemsida.

Vänsterpartiet

Vänsterpartistiska ledamöter har skrivit en motion 2021 där de föreslår en lång rad förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor och barn. Bland annat vill de att kommuner ska utveckla förebyggande insatser inom förskolor, skolor, fritidsverksamheter och idrottsrörelsen. 

Partiets politik i en mening:

Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt mellan könen.

Läs mer på Vänsterpartiets hemsida.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna inlett ett nationellt våldsförebyggande program med fokus på insatser för metodutveckling, uppföljning, kunskapsspridning och förstärkt myndighetssamverkan.

2021 när Miljöpartiet satt i regeringen tog de fram ett åtgärdsprogram med 40 punkter för att  tillsammans med Socialdemokraterna för att motverka mäns våld mot kvinnor. Där listas ett flertal förebyggande åtgärder.

Partiets politik i en mening:

Mer måste göras för att förebygga våld. Arbetet mot destruktiva maskulinitetsnormer måste stärkas.

Läs mer på Miljöpartiets hemsida.

Feministiskt initiativ

Fi har presenterat 92 politiska förslag för att stoppa mäns våld, varav ett flertal är förebyggande åtgärder.

Feministiskt initiativ säger sig i sin valplattform vara det parti som allra tydligast vill motverka alla former av mäns våld och uttrycker att det behövs en intersektionell feminism för att förstå, bryta och förebygga våldet.

Partiets politik i en mening:

I kampen mot mäns våld är feminism nyckeln.

Centerpartiet

Centerpartistiska ledamöter har skrivit en motion 2021 med ett flertal förslag på våldsförebyggande insatser. Bland annat att de vill kartlägga samhällets möjligheter att sätta in proaktiva åtgärder för att förhindra våldsamma beteenden hos individer.

Partiets politik i en mening:

Våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor.

Läs mer på Centerpartiets hemsida.

Liberalerna

I partiets A-Ö på hemsidan under rubriken ”Jämställdhet och feminism” skriver de att de vill ha mer resurser till det förebyggande arbetet. Men några konkreta våldsförebyggande förslag för att motverka mäns våld mot kvinnor går inte att hitta där.

Partiets politik i en mening:

Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest extrema uttrycken för kvinnors ofrihet och att öka kvinnors trygghet i samhället är en av de viktigaste frihetsfrågor vi har att hantera som samhälle.

Läs mer på Liberalernas hemsida.

Moderaterna

Det står inget på Moderaternas hemsida om det våldsförebyggande arbetet när det kommer till deras politik om grov kvinnofridskränkning eller jämställdhet.

Partiets politik i en mening:

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Moderaterna vill skärpa straffen för den som gör sig skyldig till detta och göra det lättare att häkta våldsutövaren.

Läs mer på Moderaternas hemsida:

https://moderaterna.se/var-politik/grov-kvinnofridskrankning/

https://moderaterna.se/var-politik/jamstalldhet/

Kristdemokraterna

Det står inget på Kristdemokraternas hemsida om det våldsförebyggande arbetet när det kommer till deras politik om våld i nära relationer.

Partiets politik i en mening:

Det är viktigt att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall.

Läs mer på Kristdemokraternas hemsida:

https://kristdemokraterna.se/var-politik/politik-a-till-o/vald-i-nara-relationer

https://kristdemokraterna.se/var-politik/politik-a-till-o/kvinnojourer

Sverigedemokraterna

I partiets A-Ö på hemsidan under rubriken Våld i nära relationer skriver de att de vill ha utökat samarbete mellan Socialtjänsten, Polisen och kvinnojourerna för att jobba mer i förebyggande syfte. Men några konkreta våldsförebyggande förslag för att motverka mäns våld mot kvinnor går inte att hitta.

Våld i nära relationer omfattar till största del mäns våld mot kvinnor, men även våld mot barn, våld mot män, våld mot äldre.

Läs mer på Sverigedemokraternas sida.

+++

* Vi har valt att ta med Fi, utöver riksdagspartierna, eftersom de uppbär statligt partistöd, finns representerade i 12 kommuner och en region, samt har en aktiv politik inom våldsförebyggande arbete.

(Information är hämtad från partiernas hemsidor den 15 juli 2022.)