dylan-gillis-kdeqa3atnby-unsplash.jpg

”Det är ett jävla ansvar att vara man på jobbet” – så arbetar MÄN för ett bättre arbetsliv

Flertalet studier visar att det saknas förebyggande arbete mot sexuella trakasserier på arbetsplatser. Därför har MÄN sedan 2022 drivit ett projekt med stöd från Jämställdhetsmyndigheten för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatser. Projektet avslutas och övergår nu i den permanenta verksamheten MVP Arbetsplats med det ännu större målet att skapa en bättre arbetsmiljö för alla.

Sedan metoo-rörelsens framväxt i Sverige 2017 har kraven på att arbeta mot sexuella trakasserier skärpts politiskt, hos företag inom flera branscher och hos fackförbund. Trots det kvarstår en hög andel som utsätts för sexuella trakasserier och tystnadskultur på sina arbetsplatser. 

– I dag har vi en arbetsmarknad som är riskfylld och hälsofarlig när det gäller våra känslor och vårt psykiska mående. Sexuella trakasserier, rasism, diskriminering och funkofobi är tyvärr fortfarande vardag för många arbetstagare, säger Marco Vega projektledare för MVP Arbetsplats.

Många vuxna, inte minst män, spenderar mycket mer tid på arbetsplatser och med sina kollegor än vad de gör med familj och vänner. Män lägger i genomsnitt en halvtimme mer per dygn på förvärvsarbete än vad kvinnor gör, enligt statistik från SCB. Det gör att en arbetsplats som är trygg för alla är en mycket viktig del av livet och måendet.  

Även arbetsplatser som inte upplever sig ha problem med sexuella trakasserier har all anledning att arbeta förebyggande, eftersom det bygger upp ett skydd mot trakasserier i framtiden. Och att aktivt arbeta med frågorna får även många andra positiva effekter – en god arbetsmiljö med trygga ansvarstagande medarbetare, öppna omsorgsfulla samtal, och mindre psykisk ohälsa.  

Tar tid att förändra 

Studier visar på att det finns flera anledningar till att attitydskärpningar inte har lett till förändrade beteenden på arbetsplatser. Ojämställdhet, avsaknad av tillit till närmaste chef och ledning, upplevelser av att trakasserier inte finns eller inte är allvarliga och missuppfattningar från chefer om att trakasserier är något som är enkelt att hantera är alla anledningar till att förändringsarbetet går långsamt. Men flera av de som deltagit i MÄN:s arbete med att förebygga trakasserier tycker sig se resultat – även hos sig själva. Flera upplever att de har blivit bättre på att öppna upp och prata om känslor.  

– Jag själv har blivit mer säker på att prata inför folk. Jag har lärt mig om vilka olika former av våld det finns, säger en deltagare. 

Normkritik minskar risker 

På organisationen MÄN menar vi att trakasserier och sexuella trakasserier är våld och att det liksom andra former av våld kan förebyggas. På ett sätt som liknar det arbete som förebygger arbetsplatsolyckor – som att upptäcka, belysa, problematisera och ifrågasätta inlärda normer och rutiner – går det att minska risken även för trakasserier och diskriminering på arbetsplatser. 

Förändringsarbetet görs på flera nivåer.  

  • Medarbetare får träna på att förebygga situationer som kan leda till konflikter och trakasserier, men också för att bli rustade att agera när oschyssta situationer uppstår.  

  • Arbetsgruppen gör övningar som ökar tilliten inom den, bland annat i situationer som rör sig i gråzonen mellan det privata och professionella. Det kan vara när någon presterar sämre på jobbet vilket får konsekvenser för medarbetare men där grundorsaken är att något jobbigt sker i privatlivet.  

  • På organisationsnivå behövs strategier och strukturer för att upprätthålla en god arbetskultur där ingen far illa känslomässigt. Precis som vid en fysisk arbetsolycka är det viktigt att utreda och komma fram till vilka insatser som behövs för att i framtiden undvika skador som uppstår i relationer på arbetsplatsen. 

Ytterligare ett av verktygen i förändringsarbetet är metoden Lilla rummet, som organisationen MÄN använder sig av även i andra sammanhang. Här kan du hitta alla regler för Lilla rummet-samtal om du vill lära dig mer eller prova metoden med dina kollegor på din egen arbetsplats.  

"Har varit väldigt skönt" 

Projektet drivs av Marco Vega, samt Svante Tidholm, metodutvecklare på MÄN. På de arbetsplatser som Marco och Svante arbetar med utses samtalsledare som ansvarar för att hålla samtalet vid liv. Samtalsledarna ger bilden av att metoderna som används fungerar och gör skillnad för kulturen på arbetsplatsen. 

– Det har varit väldigt skönt att sitta och ventilera med folk som man inte pratar med dagligen, säger en samtalsledare. 

– Att göra detta öppnade ögon för hur man kan agera för att förbättra och inkludera i arbetsplatsen, säger en annan. 

MVP Arbetsplats startade som ett projekt finansierad av Jämställdhetsmyndigheten. Utveckling och metoder har tagits fram och kommer spridas vidare till andra företag och organisationer inom olika branscher. Sjöfarten blir en bransch som MÄN kommer att arbeta vidare med under 2024.

Genom att öka kunskapen kring våld, genus och åskådaringripanden, samt att stärka personal och ledning att agera före, under eller efter en våldsam händelse, kan många branscher bli bättre på att förebygga sexuella och andra trakasserier.