hangisoffan.png

Förebygg våld – vi har metoderna

Att hantera konsekvenserna av våld är viktigt, men vi kan inte nöja oss med det. Vi vet att våld går att förebygga. Det är inte en önskedröm utan ett påstående med tydligt stöd i forskning. MÄN är experter på tidiga, breda våldsförebyggande insatser. Genom att arbeta våldsförebyggande kan vi minska lidandet och samhällskostnaderna – samtidigt som vi skapar en tryggare vardag för alla.

Våra metoder och material utgår ifrån tre förändringsstrategier:

  • Skapa ökad kunskap och bredda bilden av vad våld är

  • Utmana de stereotypa normer och idéer om manlighet som ökar risken för våld

  • Öva på strategier för hur man tillsammans med andra aktivt kan och vågar ingripa mot våld.

Alla våra metoder baseras både på forskning om hur våld kan förebyggas och MÄN:s långa erfarenhet av våldsförebyggande arbete. Vårt metodmaterial MVP Skola (Mentorer i våldsprevention) används idag i fler än 40 kommuner runt om i Sverige.

Våldet berör oss alla

Metodmaterialen öppnar på olika sätt upp för dialog och icke-dömande samtal, med målet att höja medvetenhet och kunskap, öka trygghet samt minska våld, diskriminering och trakasserier.

Med våra metodmaterial blir våld till en fråga som berör alla – inte bara de som utsätts och utsätter andra. Först då kommer vi tillsammans skapa verklig förändring och lyckas stoppa våldet.

Metodmaterialen nedan är så kallade universella våldspreventiva metoder. Läs mer om vad det innebär på sidan Vanliga frågor om våldsprevention.

Jag tycker att utbildningen var bra. Det mesta var helt nytt för mig, även om jag arbetat med värdegrundsfrågor i flera år. Jag uppskattar att det finns en tydlig struktur, mycket av lektionsplaneringen är gjord och finns som lättillgängligt material.
-- Pär Forsström, lärare i Söderhamn, om MVP

Våldsförebyggande metodmaterial

MVP SKOLA

MVP Skola är ett utbildningsprogram för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet, där vi tillsammans med eleverna förebygger kränkningar, våld och trakasserier. Materialet består av lektionsserier med fokus på samtal, övningar och ökad kunskap om våld. Vi tillhandahåller allt material, med färdiga lektionsupplägg och övningar.

När ni köper in MVP Skola ingår förankringssamtal, men fokus på att ni ska få de verktyg ni behöver för att kunna genomföra implementeringen av metoden på bästa sätt. Ni får även tillgång till vårt våldspreventiva nätverk, där det ingår skolor och kommuner som jobbat länge med metoden.

Personal på skolan/i kommunen som har jobbat med metoden i några år kan gå vår steg 2-utbildning, vilket innebär att de blir certifierade att själva utbilda personal som ska börja jobba med metoden.

Målgrupp: 10–18 år

Läs mer på mvpsverige.se

MVP FRITID

MVP Fritid är ett metodmaterial för öppen fritidsverksamhet som riktar sig till alla unga. Metodmaterialet är mer flexibelt än MVP Skola, för att det ska vara lättare att anpassa efter den öppna fritidens förutsättningar. Fokus ligger på samtal, övningar och ökad kunskap om våld.

I MVP Fritid ingår även ledarskapsutbildningen MVP Unga ledare, som ni kan hålla med ungdomar som redan är informella ledare för att inspirera dem till att bli goda förebilder. Även metodmaterialet Agera i parklek ingår, med övningar anpassade till en yngre målgrupp.

I MVP Fritid ingår ett omfattande chefsstöd, med en färdig implementeringsstruktur som ni kan följa eller välja att anpassa utifrån era behov och förutsättningar. Ni får även tillgång till vårt våldspreventiva nätverk, där det ingår skolor och kommuner som jobbat länge med metoden.

Målgrupp: 12–20 år

Läs mer på mvpfritid.se

MVP ARBETSPLATS

MVP Arbetsplats ger er metoder och verktyg för att skapa en jämställd och trygg arbetsplats, och kan användas inom alla branscher. Det är en arbetsmiljöinsats med det övergripande målet att skapa psykologisk trygghet. Detta görs genom att skapa en gemensam förståelse av vad våld är och kan vara, visa hur föreställningar om kön påverkar mående och relationer på och utanför arbetsplatsen och att träna på att bli en aktiv åskådare genom verklighetstrogna scenarioövningar.

Insatsen utformas i samarbete med företaget/verksamheten, och kan bestå av allt ifrån enskilda inspirationsföreläsningar till längre processer, där vi kartlägger hur det ser ut hos just er, håller föreläsningar samt utbildar samtalsledare på arbetsplatsen som sedan håller i samtalsgrupper.

Målgrupp: Vuxna

För mer info, mejla till utbildning@mfj.se

Våldsprevention: Lågtröskelmaterial

SAMSPEL SKOLA

Samspel Skola är ett metodmaterial för årskurs 4–6 som använder spel som verktyg, med målet att förebygga våld och komplettera likabehandlingsarbetet. Metoden bygger på samma förändringsstrategier som MVP.

Materialet består av 10 lektionspass och är designat för att vara snabbt och enkelt att komma igång med. Förberedelsetiden för ledaren är minimal. I de olika passen får eleverna testa på olika former av spel, till exempel kortspel, rollspel och digitala spel. De teman som tas upp är bland annat våld, samtycke, skadliga killnormer, rasism och psykisk ohälsa.

Ni kan boka en utbildning i metoden, men det är inget krav för att börja arbeta med materialet.

Målgrupp: 10–12 år

Läs mer på män.se/samspel

Övriga material

MACHOFABRIKEN

Machofabriken är ett verktyg för arbete för jämställdhet och mot våld bland unga. Materialet är framtaget för att kunna användas inom skolan, öppen ungdomsverksamhet, idrottsföreningar eller tjej- och ungdomsjourer. Deltagarna får genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjligheten att reflektera kring ämnen såsom vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. Materialet är lätt att anpassa utifrån gruppens och verksamhetens förutsättningar.

Ni kan boka grundutbildning och fördjupningsutbildning i metoden, men det är inget krav för att börja arbeta med materialet.

Målgrupp 13–23 år

Läs mer på machofabriken.se

I ANDRA SKOR

I andra skor är ett kortspel för ungdomar som kan användas i skolan, på fritidsgården eller i idrottsföreningen. Syftet med spelet är att engagera deltagarna i att utforska hur olika förutsättningar påverkar människors möjligheter att agera utifrån de sammanhang de befinner sig i. Namnet på spelet syftar på att deltagarna får spela karaktärer med olika socioekonomisk bakgrund, hudfärg, kön och sexualitet, och uppleva hur karaktärernas förutsättningar skiljer sig åt och förändras beroende på de scenarion som karaktärerna hamnar i genom spelet.

Målgrupp: 16–25 år

I andra skor ingår när ni köper in MVP Fritid, men kan också beställas separat. Läs mer och beställ på män.se/iandraskor