Att arbeta våldsförebyggande med skolan som nav

Publicerad 16 juli 2020

Utgiven av MÄN

Författare: MÄN

Typ: Rapporter

Arbetet med En kommun fri från våld är en del av projektet Livscykeln som finansieras av EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020. I Livscykeln arbetar vi med långsiktigt våldsförebyggande arbete genom hela livet, bland annat i form av våldsförebyggande insatser i grund- och gymnasieskolan och genom att engagera pappor för ett jämställt föräldraskap. Vi bygger vidare på tidigare erfarenheter av att stötta systematiskt, våldsförebyggande arbete i främst kommuner och implementering av våldspreventiva program. Genom åren har vi arbetat med ett antal kommuner och stadsdelar över hela landet, och har därför samlat på oss goda erfarenheter och exempel på hur arbetet kan läggas upp och utvecklas.

I den här inspirationsskriften presenterar vi några av de lärdomar vi har gjort under projektets gång tillsammans med våra samarbetspartners. Vi tittar särskilt på hur skolan har varit ett viktigt nav i det våldförebyggande arbetet, och hur insatser har utvecklats utifrån lokala förutsättningar. Vår förhoppning är att denna skrift ska bidra till ett ökat intresse för våldsförebyggande arbete ur ett livscykelperspektiv.

*** This publication was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.