Pappor, pandemi och föräldraskap

17 april 01:44

Välkommen på lunchseminarium med MÄN, som sänds live! Den 23 november släpper MÄN en ny rapport om vårt pappagruppsarbete där vi berättar om de pappagrupper vi bedrivit genom åren. Vi presenterar även vår senaste SIFO-undersökning med fokus på pappors mående, möjligheter och utmaningar under pandemin. 

Under lunchseminariet lanserar vi vår senaste rapport om pappagruppsarbetet och berättar om två nyligen gjorda forskningsstudier om pappagrupper i MÄN:s regi. 

Länk till seminariet: https://us02web.zoom.us/j/84426316626

Medverkande: Hanna Navier, kommunikationschef på MÄN, Jens Karberg, verksamhetsutvecklare Jämt föräldraskap på MÄN och Ewa Andersson, barnmorska och forskare Karolinska Institutet. Moderator: Svante Tidholm, projektledare på MÄN.

Seminariet arrangeras inom ramen för projektet Livscykeln, som finansieras av EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Varmt välkomna att ta del av analyser och samtal kring MÄN:s pappagruppsarbete och de slutsatser som dragits av experter på området under året!

Om undersökningen 

Som en del av MÄN:s arbete att bättre förstå coronapandemins effekter på pappors erfarenheter har MÄN beställt en undersökning av SIFO Kantar för att undersöka utmaningar och möjligheter i föräldraskapet kopplat till Covid-19. Vi har bett SIFO ställa frågor till 1000 pappor med hemmavarande barn i åldersgruppen 0-18 år från deras riksrepresentativa panel. Frågorna syftar till att undersöka pappornas erfarenheter, både utmaningar och möjligheter, av pågående pandemi i relation till föräldraskapet.

I vår undersökning kan vi se att drygt en tredjedel av alla pappor upplever att de mått psykiskt sämre under pandemin. Vi kan se en koppling mellan psykiskt mående och oro för sin ekonomiska situation. Vi ser inte ett samband mellan psykiskt mående och upplevda konflikter med barnen. Däremot ser vi att det finns flera delar i relationen med den andra partnern som samspelar. De som mår psykiskt dåligt upplever till exempel inte att föräldrarna delar mer jämt. De upplever inte heller att pandemin har underlättat i koordineringen av vardagen samt en sämre relation till partnern.

Samtidigt som vissa pappor upplever att de mår psykiskt sämre är det en annan grupp pappor som upplever flera fördelar. De pappor som arbetar hemma upplever i högre grad att de delar mer med sin partner, att det har underlättat koordinering i vardagen, att de mår bättre psykiskt och känner sig som en bättre förälder. 

Under lunchseminariet lanserar vi vår senaste rapport om pappagruppsarbetet och berättar om de två nyligen gjorda forskningsstudier om pappagrupper i MÄN:s regi. Rapporten visar resultat och slutsatser från de två senaste årens arbetesom möjliggjorts inom ramen för Livscykelprojektet genom stöd från EU.

The content of this seminar represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Arrangeras av MÄN