Manlighetsnormer

I debatten om manlighet så ligger fokus ofta på hur människor och samhälle drabbas i form av våld och ojämställdhet. Detta är något MÄN arbetar aktivt med att förebygga och ändra på, men det finns också saker som drabbar killar och män själva. Detta är starka argument för att ändra på bilden av vad "en riktig man" är.  

Våld

Merparten av alla som utsätts för misshandel eller dödligt våld i det offentliga rummet är killar och män, ofta av en man de inte känner. Däremot är tjejer, kvinnor och icke-binära i mycket högre grad utsatta för sexualiserat våld och våld i nära relationer. Det våldet utövas nästan alltid av en kille eller man.

Källa: Brå 2018

Psykisk ohälsa

Killar och män begår självmord i dubbelt så stor utsträckning som tjejer och kvinnor – som däremot gör självmordsförsök tre gånger så ofta och rapporterar en sämre psykisk hälsa. Färre killar och män söker sig till vården, vilket kan bero på att de lever efter idealet att de "ska klara sig själva" och att man "inte ska prata om känslor". 

Källa: (O)jämställdhet i hälsa och vård, SKL 2018 mfl.

Sämre resultat i skolan

Killar har betydligt sämre resultat än tjejer när de går ut grundskolan och färre är behöriga att söka till gymnasium och högre utbildning. Forskning visar att det har med killnormer att göra.

Källor:

Därför presterar pojkar sämre i skolan (Högskolan i Borås)

Så kan fler pojkar lyckas i skolan (Skolvärlden)

Mäns psykiska hälsa (SKR)

Fysisk ohälsa 

Män har i högre grad en ohälsosam livsstil redan från unga år. De är i större utsträckning överviktiga, äter mer rött kött och annan hälsoskadlig mat, samtidigt äter de mer sällan frukt och grönt än kvinnor. Ideal om vad "en riktig man" ska äta eller inte är en faktor och att det kan uppfattas omanligt att ta hand om sin hälsa. Två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana, jämfört med hälften av kvinnorna.

Källor:

Övervikt och fetma (Folkhälsomyndigheten)

(O)jämställdhet i hälsa och vård (SKR)

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård (Socialstyrelsen)

Risktagande

Killar och män är kraftigt överrepresenterade vad gäller intag av alkohol, tobak och missbruk av droger. Det gäller också andra riskbeteende som brottslighet, olycksfall i trafik, idrottsrelaterade skador eller utmaningar från killgänget att våga göra farliga saker. 

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Riskkonsumtion av alkohol (Folkhälsomyndigheten)

Död som kan undvikas

Sammantaget dör ca 2500 fler män än kvinnor i åldern 15-64 varje år i Sverige. Det är ofta en död som hade kunnat förhindras med andra levnadsvanor, ett ändrat riskbeteende och genom att söka hjälp i tid. Killnormer spelar en stor roll i detta.

Källa: Dödsorsaksregistret 2018.

Genom att synliggöra och diskutera killnormer i samtalsgrupper, projekt i skolan och genom påverkansarbete gör MÄN skillnad. Engagera dig du med!