Ungas porrkonsumtion

Kollar alla unga på porr? Nja, det stämmer inte riktigt. De allra flesta barn och unga kommer i kontakt med porr förr eller senare under sin uppväxt. Hur mycket och hur ofta de tittar varierar dock en hel del, beroende på bland annat kön och ålder. Här presenterar vi siffror kring ungas konsumtionsmönster och känslor kring porr från de senaste studierna där unga själva fått svara.

En återkommande studie gjord av Allmänna Barnhuset (7) visar att det finns en relativt stor könsskillnad när det gäller porr. Killar tittar mer och oftare på porr än både tjejer och de som inte identifierar sig som kille eller tjej. Detta mönster går igen i olika forskningsstudier kring ungas porrkonsumtion (8).

Killar tittar både mer och oftare på porr jämfört med tjejer.

Ungas porrkonsumtion i siffror

Samtidigt visar den senaste undersökningen att andelen unga som tittat på porr minskat något år 2021, framförallt bland tjejer. De som tittar gör det dock oftare än i tidigare undersökningar (7). Gruppen killar som tittar på porr nästan dagligen hade ökat från 11 procent 2004 till 22 procent 2021.

Så här svarar elever i årskurs 3 på gymnasiet om sin porrkonsumtion under det senaste året, uppdelat utifrån kön:

  • 54 procent av killarna hade tittat på porr minst någon gång i veckan och 22 procent av hade tittat på porr dagligen

  • 43 procent av tjejerna hade tittat på porr 1–2 gånger under hela året och 38 procent hade tittat på porr någon gång i månaden

  • 29 procent av dem som varken identifierade sig som kille eller tjej hade tittat på porr 1–2 gånger under hela året, 38 procent av hade tittat på porr någon gång i månaden och 24 procent hade tittat på porr någon gång per vecka

Den Sifo-undersökning (9) som MÄN lät göra hösten 2021, med killar 13–25 år, visar att killar tittar mer på porr ju äldre de blir. Bland killar 13–14 år var det 13 procent som tittade minst en gång i veckan, motsvarande siffra för 19–25-åringarna var 50 procent.

Vad unga tittar på

Enligt svaren i Allmänna Barnhusets senaste studie (7) var det vanligast att unga tittar på porr där en vuxen man har sex med en kvinna (93 procent, oavsett kön).

Unga tittar även ofta på skildringar som innehåller sex med fler än två personer eller sex mellan vuxna av samma kön.

13 procent av de unga svarar att de tittat på porr med våld eller tvång.

Det är dock svårt att tolka svaret när man frågar om någon har sett porr med våldsinslag, då definitionen av vad som räknas som tvång och våld kan skilja sig åt mellan olika svarande. Därför valde vi i MÄN:s Sifo-undersökning (9) att fråga specifikt om olika typer av våld. Resultatet visar följande om killars kontakt med våld i porr:

  • 68 procent har sett porr som innehåller kränkande ord

  • 44 procent har sett porr där någon verkar ha ont

  • 27 procent har sett porr där det ser ut som att någon har sex med någon som inte vill

  • 26 procent har sett porr där någon säger nej till sex eller säger nej under sex

Ju mer frekvent killarna har tittat, desto mer våld eller tvång har killarna kommit i kontakt med. Studier visar överlag att barn och unga som ofta tittar på porr, även oftare ser på porr med våldsinslag, oavsett kön (8).

Attityd och inställning till porr

Det finns betydande skillnader mellan könen när det gäller attityder till porr. Killarna uppfattar porren i högre grad som positiv. I Allmänna Barnhusets undersökning från 2021 (7) framkommer följande:

  • 59 procent av killarna uppger att de tycker att porr är upphetsande, medan 42 procent av tjejerna uppger detsamma.

  • Tjejerna uppger i högre utsträckning att de tycker att porr är förnedrande (29 procent) i jämförelse med killarna (12 procent).

  • 62 procent av tjejerna och 48 procent av de som inte identifierade sig varken som kille eller tjej upplevde även porren som kvinnoförnedrande jämfört med 24 procent av killarna.

Många barn och unga är kritiska till innehållet i porren och den bild av sex som de tycker att porren förmedlar (8). Tjejer oroar sig dock mer än killar för hur genusnormer porträtteras i porren och hur detta kan komma att förvränga ens uppfattning om sex och kroppar (7).

Det finns också ett glapp mellan killars egna inställning till porr och vad de tror att andra killar har för inställning. Trots att 40 procent av killarna själva uppger att de är negativt inställda till porr så tror 69 procent att andra killar 13–25 år har en positiv inställning (9).

Detta kan delvis hänga ihop med att många killar upplever att det är svårt att prata kritiskt kring porr med sina killkompisar (10).

Många uppfattar problematik - men fortsätter titta

Många killar ger även uttryck för en kluvenhet kring sitt porrtittande. Å ena sidan tycker de att porrindustrin är problematisk, att porr är kvinnoförnedrande och att personer far illa, å andra sidan är porr tillgängligt och de egna behoven, som kåthet, ensamhet och rastlöshet, gör att man tittar ändå. Att vara kritisk till porr behöver alltså inte betyda att man inte tittar eller inte blir påverkad av det (9).