Våld

När det talas om våld tänker många enbart på det fysiska våldet, MÄN arbetar utifrån en mycket bredare våldsdefinition som bland annat innefattar: psykiskt, sexualiserat, ekonomiskt och materiellt våld, hot om våld (latent våld) och hat. MÄN som organisation arbetar med olika projekt för att förebygga våld på ett tidigt stadium.

Fysiskt våld kan till exempel vara slag och sparkar, användning av vapen och tillhyggen. Psykiskt våld kan ta sig olika uttryck, bland annat genom att förödmjuka eller trakassera någon, exempelvis genom mobbning eller att uttala sig kränkande. Sexualiserat våld innefattar alla sexuellt kodade handlingar som man utsätter någon för ofrivilligt, det kan handla om allt från obehagliga inviter, tafsande eller våldtäkt, till spridning av privata bilder eller oönskade “dick pics” på nätet. Ekonomiskt våld kan till exempel handla om att man i en relation kontrollerar eller förstör sin partners materiella tillgångar för att visa sin makt. Hot om våld, eller latent våld, är en form av psykiskt våld som antingen kan uttryckas direkt som faktiska hot, eller finnas i den miljö man vistas i –  som gör att man hela tiden känner sig tvungen att förbereda sig på en attack av olika slag. Detta är vanligt att unga killar upplever i skolmiljö. 

Våld kan också uttryckas som hat, ofta på nätet mot enskilda personer eller grupper. Om en grupp använder symboler eller hatiska uttryck i syfte att skrämma människor från en viss härkomst, religiös grupp, eller på grund av deras sexuella läggning, kallas detta "hets mot folkgrupp".

Ovanstående är exempel som främst handlar om våld mellan individer, men våld kan också fungera på en samhällsnivå, så kallat “strukturellt våld”. Till exempel genom att begränsa rättigheter för vissa grupper i samhället, införa diskriminerande lagstiftning som utsätter eller kränker individers lika rätt och värde, förstöra miljö och natur utan hänsyn till ursprungsfolk eller värdefulla ekologiska system, ha arbetsvillkor som är hälsofarliga eller som går emot annan lagstiftning. Våld kan även ske inom eller mellan nationer genom krig, dödsstraff, eller tortyr och förföljelse av exempelvis journalister, aktivister, eller andra som har politiska eller religiösa tillhörigheter som skiljer sig från de som styr samhället.  

Förebygga våld

Gemensamt för allt våld är att det allra oftast är män som utövar det eller tar beslut om att andra ska utföra det, därför arbetar MÄN med att uppmärksamma, förebygga och motverka mäns och killars våld. Detta gör vi genom att arbeta med att förändra manlighetsnormer och engagera individer, organisationer och hela kommuner att arbeta mot våld. Dessutom är vi drivande i det internationella nätverket MenEngage för att bidra i arbetet mot mäns våld i hela världen.

MÄN använder sig främst av författaren och psykologen Per Isdals definition av våld ur boken “Meningen med våld” från 2001: “Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.”

Även WHO:s definition av våld är bred och används internationellt inom våldsprevention.