Förebygga våld

Våld går att förebygga. Det är inte en önskedröm utan ett påstående med tydligt stöd i forskning. För att lyckas behöver vi vara många som jobbar tillsammans.

Att arbeta med att hantera konsekvenserna av våld är viktigt – men räcker inte. På MÄN arbetar vi med det som kallas våldsprevention. Det betyder att vi jobbar med att förebygga våldet, att stoppa det innan det händer. Vi är experter på tidiga, breda våldsförebyggande insatser.

Världshälsoorganisationen, WHO, som arbetar globalt med att sprida kunskap om våldsprevention, lyfter fram flera arbetssätt som vi vet ger resultat.

Vi vet att:

  • mäns våld mot kvinnor kan förebyggas genom att främja jämställdhet.

  • kulturella och sociala normer som stödjer våld går att förändra.

  • vi behöver utveckla livskunskap hos barn och unga.

  • barns utsatthet och våld bland unga kan minska genom att vi utvecklar trygga och vårdande relationer mellan barn och deras föräldrar.

Modell för att förebygga våld

Vi utgår från en förståelse om att våldsförebyggande arbete behöver göras på flera nivåer samtidigt i samhället: med enskilda individer, relationer, i närmiljö och på strukturell nivå.  Nivåerna hänger ihop och påverkar varandra. Om olika typer av våld accepteras och bilden förstärks av exempelvis skolan, medier och lokalsamhället – så ökar även sannolikheten att våld förekommer. Om de sociala normerna i ett visst sammanhang inte främjar hälsosamma, jämlika och trygga relationer – så kommer de insatser vi gör för att skapa förändring hos enskilda individer få betydligt sämre genomslag. Omvänt får insatserna bättre genomslag om normerna förändras.

Vi behöver alltså jobba med kamratgrupper, partnerrelationer och familjer, skapa förändring på våra arbetsplatser, idrottsföreningar och i våra bostadsområden – samtidigt som vi tar hänsyn till varje människas egen historia och förutsättningar. På strukturell nivå handlar det om att arbeta med exempelvis lagstiftning, policys och samhälleliga normer.

Genusperspektivet viktigt

Vi vet att män och killar begår en majoritet av alla våldsbrott. Forskning visar att insatser som främjar jämställdhet och utmanar stereotypa uppfattningar om kön gör män och killar mer motiverade att ändra sitt våldsamma beteende jämfört med program utan genusförändrande ansats. Därför är genusperspektivet centralt i allt vårt arbete.

Inget att vänta på

För att förebygga våld behöver vi utgå från det vi vet fungerar och det vi vet skapar förändring. I handboken Inget att vänta på (JäMy 2020) finns kunskap för dig som vill veta mer. Du kan också läsa om vårt arbete med att förebygga våld med kommuner och länsstyrelser i skriften “Sätt en kommun i rörelse – förebygg mäns våld”, som är en praktiskt orienterad handbok för dig som vill sätta igång ett våldspreventivt arbete i din kommun. För några korta tips om våldsprevention, läs mer här!

Vi behöver höja kunskapen och bredda vår syn på vad våld är. Och vi behöver göra våld till en fråga som berör oss alla – först då kan vi tillsammans skapa förändring. 

Läs mer