Tips till strateger och samordnare

Att förebygga mäns och killars våld och främja jämställdhet är MÄN:s huvuduppgift som organisation. Att arbeta våldspreventivt behöver göras på flera olika sätt samtidigt för att stoppa våldet redan innan det uppstår.

För att kunna stoppa något innan det inträffar behöver många i ett sammanhang dela en vision om målet. Vår vision är ett samhälle fritt från våld. För att sätta visionen i praktik arbetar MÄN med en rad aktiviteter, övningar och metoder: Från att skapa trygga rum för förändrande samtal, till att i olika sammanhang processleda verksamheter i hur de kan utveckla och arbeta långsiktigt med våldsprevention tillsammans med länsstyrelser och kommuner. Exempel på våra metoder är Machofabriken, MVP och Agera tillsammans

Med projektet “En kommun fri från våld” har vi mellan 2015-2019 hjälpt olika verksamheter inom hela kommuner att samordna och utveckla sitt våldsförebyggande arbete. Arbetet har utgått ifrån WHO:s samlade kunskaper om vad som förebygger våld. De strategier som har stark evidens är att: 

 • Utveckla säkra, stabila och vårdande relationer mellan barn och deras föräldrar eller vårdnadshavare.

 • Utveckla livskunskap hos barn och ungdomar.

 • Minska tillgången och skadligt bruk av alkohol.

 • Minska tillgången till vapen.

 • Främja jämställdhet för att förebygga våld mot kvinnor.

 • Förändra kulturella och sociala normer som stödjer våld.

 • Identifiera våldsutsatta samt tillhandahålla vård och stödprogram.

Våra tips

Efter många års arbete med flera av dessa strategier kan vi ge några övergripande tips för dig som vill arbeta med våldsprevention inom din verksamhet eller kommun:

 • Utgå ifrån kunskap om våldsförebyggande metoder – det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. 

 • Använd våldspyramiden som modell för att synliggöra hur det lindriga och det grova våldet kan hänga ihop. Att våldet inte börjar längst upp i pyramiden utan nere i basen i de vardagliga "småsakerna" som många gånger går obemärkta förbi för alla utom personen som blir utsatt. Det är genom att lära sig identifiera och förstå konsekvenserna av hela våldets skala som vi kan lära oss hur vi kan förebygga våld, innan det eskalerar eller normaliseras.

 • Bredda kunskapen om våld och olika våldstyper med alla som ska arbeta med frågan, så att alla typer av våldsamt beteende synliggörs och alla involverade i det våldsförebyggande arbetet har ett gemensamt språk kring det. Läs mer om vad våld är här.

 • Arbeta med en så kallad universell prevention där målgruppen är bred och insatserna går ut på att engagera flera delar i lokalsamhället samtidigt. 

 • Gör en kartläggning på hur våldet ser ut hos er idag. Gå tillsammans med polis, socialtjänst, skola och kartlägg “hela våldspyramiden”. Ni kommer se olika saker utifrån era olika professioner och tillsammans få en mer fullständig översikt. Genom att få en bra bild av läget kan arbetet motiveras, engagera finansiärer till insatser och engagera lokalsamhället. Glöm inte att titta på vad som redan görs och hur det skulle kunna finnas med i utvecklingsarbetet. 

 • Sök samarbeten och nätverk med likatänkande inom den egna verksamheten och andra i er närhet. Stöd och kunskapsutbyten är viktiga för att göra stora och hållbara förändringar.

 • Förankra arbetet både i ledningsgrupper och brett bland medarbetare och målgrupper så att det blir mindre sårbart. Många projekt initieras av eldsjälar – de är helt centrala för igångsättandet – men i längden behöver strukturer finnas för att arbetet inte ska dö ut. Till exempel. genom att våldsprevention står med i ordinarie tjänstebeskrivningar och styrdokument. 

 • Arbeta med en genusförändrande ansats för att motverka stereotypa normer kring manlighet, det har visat sig mer effektivt för att skapa en mer hållbar beteendeförändring. Killar med stereotypa värderingar kring genus och jämställdhet är 4,4 gånger mer benägna att använda våld.

 • Använd er av "åskådarperspektivet" för att arbeta konstruktivt och icke-skuldbeläggande med att träna målgruppen på att ingripa mot våld. Läs mer om åskådarperspektivet här.

 • Slutligen – det krävs resurser i tid, kunskap och ekonomi samt en tro på idén om ett våldsförebyggande arbete. Börja där det finns mest engagemang. De som påbörjat arbetet med den mest engagerade personalen, har lyckats bättre än de som försökt få med alla på banan direkt. Goda resultat sprids!

För djuplodande läsning inför en satsning på våldsförebyggande arbete, läs skriften En kommun fri från våld här eller JäMy:s handbok i våldsprevention Inget att vänta på (2020) som MÄN varit med att ta fram.

För dig som arbetar på en skola, fritidsverksamhet, idrottsklubb eller på andra sätt vill nå unga med våldsförebyggande metoder, hör av dig direkt till oss på utbildning@mfj.se