Killnormer och våld

Killnormer eller manlighetsnormer är sociala regler eller ramar för hur killar förväntas vara – det vill säga vilka killbeteenden och attityder som anses vara okej.

Liksom alla normer varierar kill- och manlighetsnormer över tid och ser olika ut i olika sammanhang. Från barnsben får killar lära sig att förhålla sig till dem och de allra flesta känner till killnormerna i sin omgivning och samhället i stort; även om de oftast är outtalade och inte något som många pratar om. 

Killar anpassar sig till, eller tar avstånd från killnormerna på olika sätt beroende på situation. Vi brukar likna killnormerna vid en låda där väggarna utgörs av de normer som anses accepterade i en grupp eller ett samhälle. Flertalet försöker hålla sig inom lådans väggar för att passa in, medan andra tar starkt avstånd från lådan, och ytterligare några kliver in och ur den. Gemensamt för alla är att de förhåller sig till lådan på något sätt. Oftast är belöningen för att hålla sig "i lådan" att höra till kategorin killar och män. Allt som anses omanligt blir därför ett kliv ut ur lådan. Normerna blir extra tydliga när man bryter dem och kan leda till bestraffningar från omgivningen.

Manslådan är ett koncept som utgör grunden för vårt metodmaterial Machofabriken, som du kan läsa mer om här

Killnormer som risk

Intervjustudier (Oransky och Fisher) visar att vissa killnormer leder till riskbeteenden:

 • Social retsamhet: Att klara av att reta andra killar och att bli retad av andra killar.

 • Känslomässig begränsning: Att vara känslomässigt begränsad, både inför sina egna och andras känslor.

 • Ständig ansträngning: Att ständigt behöva anstränga sig för att visa sig tuff och stark.

 • Heterosexism: Att kategoriskt undvika femininitet och homosexualitet.

De riskbeteenden som kan orsakas är enligt studien:

 • Våldsamt och aggressivt beteende

 • Brottslighet

 • Mobbning

 • Homofoba attityder

 • Att i mindre utsträckning söka medicinsk hjälp

 • Sexuellt riskbeteende

 • Lägre självkänsla

 • Att oftare lida av obehandlad psykisk ohälsa

MÄN jobbar med att förändra de här normerna, för en jämställd värld utan våld! I vår stödjour Killar.se för vi stöttande samtal med unga killar. Machofabriken är ett kreativt metodmaterial med filmer, övningar och diskussionsfrågor. MVP – mentorer i våldsprevention – är ett program för skolan, med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld.