Ansvarighet och accountability

För MÄN är ansvarighet – accountability - helt centralt. Vi är en rörelse som engagerar män för jämställdhet och mot mäns våld, och därför har vi ett absolut ansvar gentemot kvinnorörelsen i bred bemärkelse. Vi behöver säkerställa att vi bidrar till att utmana patriarkala idéer och maktstrukturer. För oss är ansvarighet ett förhållningssätt och en pågående process för att leva som vi lär.

Vi vill agera i linje med vår värdegrund. Det är en ambition som vi delar med alla värdegrundsbaserade organisationer, oavsett om de jobbar med mänskliga rättigheter, miljöfrågor, HBTQI-frågor eller något annat. Men ansvarighet inom vårt fält hänger också ihop med att vi jobbar med och engagerar män i ett patriarkat. Vi jobbar med den överordnade gruppen i ett förtryck som vi försöker att förändra. Det innebär vissa specifika utmaningar. Även med de bästa intentioner kan vi oavsiktligt cementera eller förstärka just de orättvisor som vi försöker att förändra. 

De som är aktiva i organisationen kan trots sina goda intentioner ha blinda fläckar. Därför arbetar vi regelbundet med att stärka vår ansvarighet. Ansvarighet kan förstås som en samling grundläggande principer och praktiker som är kopplade till dem. Särskilt gäller detta i relation till kvinnor och icke-binära och till de organisationer/rörelser som samlar kvinnor för att utmana den patriarkala ordningen och bekämpa mäns våld.

Ansvarighet innefattar följande principer:

  • Att vara kritiskt medveten om sin egen makt och sina privilegier

  • Att vara ödmjuk och öppen för kritik

  • Att ta ansvar för sina handlingar och agera för att reparera eventuell skada

I praktiken kan ansvarighet exempelvis innebära att MÄN

  • Samverkar med aktörer inom den feministiska rörelsen; lyfter fram deras expertis och prioriteringar och lämnar plats

  • Säkerställer att det finns personer med förankring i jourrörelsen och den feministiska rörelsen bland våra förtroendevalda och vår personal

  • Arbetar aktivt internt för att främja ett ansvarstagande för makt och privilegier

  • Agerar på misstankar om att en företrädare för MÄN betett sig på ett oacceptabelt sätt och stöttar ansvarstagande

Genom att agera ansvarigt synliggör vi att vårt arbete bygger på den kamp som kvinnor och andra förtryckta grupper bedrivit under lång tid, samt säkerställer att vi, genom vår verksamhet, understödjer den kampen.

Vill du läsa mer om hur MÄN jobbar för att främja ansvarighet? Läs mer i vår etiska policy och våra riktlinjer för ansvarighet. 

Om du har upplevt att en företrädare för MÄN betett sig på ett sätt som inte ligger i linje med våra värderingar vill vi gärna veta det. Kontakta någon i vår interna arbetsgrupp för ansvarighet: Anna Lindqvist, Vidar Vetterfalk, Lena Berg och Shahab Ahmadian.