MÄN:s historia

Allt startade som en rörelse byggd på mäns frustration kring mäns våld. Med tiden förvandlades Manliga nätverket till den ideella organisationen MÄN, som under åren utvecklat stor kompetens och välkända metoder inom våldsförebyggande arbete.

Idag är MÄN en erkänd feministisk aktör, vars ideologiska kompass präglas av en hård blick på strukturer som bidrar till mäns våld och en mjuk ton i mötet med män som individer.

Ett manligt nätverk mot mäns övergrepp

När krigen i forna Jugoslavien bröt ut i början av 90-talet (krigen pågick mellan 1991–2001) rapporterade olika människorättsorganisationer om hur kvinnor och barn systematiskt utsattes för mäns våld under de väpnade konflikterna. En grupp män som vid denna tidpunkt satt i Rädda Barnens styrelse reagerade starkt på larmrapporterna och bestämde sig för att agera.

“Nu får det vara nog, nu måste männen själva göra något åt det manliga våldet. Vi kan inte längre tiga. De män som kränker kvinnors och barns rättigheter ödelägger liv”, skrev gruppen i ett öppet brev som publicerades i SvD 1993. Brevet avslutades med en uppmaning till alla ansvars-kännande män inom organisationer av olika slag, liksom män utanför organisationsvärlden, att ansluta sig till ett informellt nätverk mot mäns övergrepp.

Uppmaningen möttes av stort gensvar och intresse, och redan samma år bildades Manliga nätverket. År 1995 fick nätverket fick sin första samordnare; Roger Gustafsson, som fortfarande är aktiv i MÄN och idag sitter i organisationens styrelse.

– Under perioden som nätverket bildades handlade det om att få män att ta initiativ på det här området. Vi stöttade bildandet av lokalgrupper och skapade en tidning som kom ut fyra gånger om året. År 2000 hade vi redan 29 lokalgrupper spridda över hela Sverige, berättar Roger.

Under första tiden som självständig organisation stod det individuella perspektivet på män i fokus.

Pappagrupper skapades och organisationen agerade i frågan om hedersrelaterat våld genom att starta Dialogprojektet där bland andra vår medarbetare Vidar Vetterfalk deltog.

Något som satte MÄN på kartan var samarbetet med Eva Moberg, en feministisk samhälls-debattör som drev ett projekt för att få till en FN-konferens om mannen. Samarbetet resulterade bland annat i en rad konferenser tillsammans med dåvarande regering och Europarådet, vilket i sin tur lyfte MÄN:s position inom jämställdhetsfrågor och våldsprevention och bidrog till att organisationen fick projektpengar från regeringskansliet år 2000 för att utbilda informatörer.

MÄN blir en egen organisation

Manliga nätverket fanns under Rädda barnens paraply fram till 1999. I samband med att Rädda Barnen gjorde en omorganisation bestämde sig nätverket för att bli en egen organisation med demokratisk struktur och möjlighet att kommunicera med en gemensam röst.

Organisationen gick under namnet Manliga nätverket fram till 2006, då man bytte namn till Män för jämställdhet. När en ny grafisk profil togs fram 2016 valde vi att profilera oss som organisationen MÄN, men behöll Män för jämställdhet som vårt formella namn.

Åren mellan 2000–2006 kan generellt beskrivas som en period då MÄN fokuserade på teoribildning, kunskapsinhämtning och det förebyggande arbetet kring mäns våld. Det är också nu som organisationen går in i nästa fas, utbildar informatörer och startar upp projektet Mannen i manssamhället.

– Projektet var ett sätt att koppla ihop MÄN:s ideella krafter med forskning, för att titta på hur det är att leva som man i en patriarkal struktur, berättar Roger.

Organisationsstrukturen i MÄN var fortfarande löst sammansatt under en längre period, men år 2002 tog organisationen krafttag och skapade en tydlig ideologisk grund. Under åren

2003–2004 startades arbetet upp med MÄN:s första idéplattform, och nu sammanställdes de idéer, perspektiv och principer som organisationens arbete skulle bygga på. MÄN:s erfarenheter från det ideella arbetet lades ihop med aktuell forskning om exempelvis jämställdhet, maktanalysteorier och manlighetsnormer.

– Idéplattformen var viktig för oss som organisation. Genom att skapa den satte vi oss själva i en riktning som innebar att jobba mer med metoder och att utveckla vår kompetens, berättar Roger.

Stödverksamhet och samtal med unga

Det enträgna och mångåriga arbetet med att öka och förbättra organisationens metodutveckling, arbetssätt och expertis inom våldsprevention bidrog till att MÄN nu började ses som en etablerad aktör i det kunskapsfält som rör män och jämställdhet.

År 2008 startade ett Arvsfondsprojekt (i samarbete med Roks, Unizon och Amphi) för att utveckla metodmaterialet Machofabriken, som vänder sig till ungdomar – oavsett kön – i åldrarna 13–25, och består av filmer, övningar och samtalsunderlag som möjliggör ett ifrågasättande av begränsande och destruktiva killnormer. Deltagarna får genom filmer, interaktiva övningar och samtal möjlighet att reflektera kring ämnen såsom vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet. Idag drivs Machofabriken tillsammans med Unizon.

Parallellt med utvecklandet av Machofabriken startades 2009 stödchatten Killfrågor, där killar mellan 10–20 år kan chatta anonymt med vuxna volontärer som utbildats i bemötande och killnormer. Idag är stödchatten en del av den digitala plattformen Killar.se som erbjuder unga killar olika slags stödinsatser.

Mellan åren 2006–2010 fortsätter uppbyggnaden av expertkunskap inom MÄN med utgångspunkt i genusvetenskaplig forskning och kunskap, och organisationen stärker sin roll inom normförändrande jämställdhetsarbete, med ett särskilt fokus på samtal med unga människor.

Våldsprevention och pappagrupper

Ytterligare utveckling i organisationen sker år 2011, då MÄN påbörjar anpassningen av den våldsförebyggande metoden MVP (Mentors in Violence Prevention) till svenska förhållanden.

MÄN hade inhämtat kunskaper om denna metod under studiebesök i USA och Skottland, och valde sedan att utveckla och implementera den i en svensk kontext.

MVP-metoden består av en serie lektioner där elever diskuterar vad våld är, får förståelse för hur kön spelar roll i våldets uttryck och lär sig hur vi kan agera som åskådare när vi ser våld. MVP har effektutvärderats i USA med positiva resultat. I nuläget utbildar MÄN både lärare, fritidsledare och andra yrkesverksamma inom barn- och ungdomsomsorg i MVP, så att de självständigt kan tillämpa metoden i sina verksamheter. Arbetet med att sprida MVP är en ständigt pågående process, och ambitionen är att nå alla Sveriges skolor.

Även pappagrupperna i MÄN:s regi fick ett lyft under åren 2011–2014. Tidigare hade grupperna funnits på olika ställen i landet som lokala verksamheter, men från och med nu får papparollen en större plats i organisationen och pappagrupperna startas nu upp även på central nivå.

MÄN idag

Idag har MÄN drygt 2 000 medlemmar och är en växande medlemsrörelse. Många av våra medlemmar är aktiva i någon av våra 20 lokalgrupper som finns utspridda över hela landet, från Malmö/Lund i syd till Luleå i norr. MÄN:s kongress är det högsta beslutande organet inom MÄN och på den samlas förbundsstyrelse, ombud från alla lokalgrupper samt engagerade medlemmar. Ombuden från lokalgrupperna väljer förbundsstyrelse och andra förtroendeposter, och fattar beslut om organisationens strategiska riktning. Förbundsstyrelsen är MÄN:s verkställande organ och har i uppgift att leda organisationens arbete utifrån de beslut kongressen fattar.

De senaste tio åren har en enorm tillväxt skett på MÄN:s kansli. Sedan 2018 består kansliet av närmare 30 anställda som arbetar med stödverksamhet, internationella projekt och nätverk, utbildning och metodutveckling, samt kommunikation och medlemsutveckling.

Hösten 2017 minns vi som hösten då mäns våld mot kvinnor hamnade på dagordningen genom den globala proteströrelsen #metoo. Detta bidrog till att MÄN:s arbete synliggjordes och att vi fick många nya medlemmar. De internationella projekten har funnits i organisationen sedan 2010, och MÄN är idag en central aktör inom den globala rörelsen för att engagera män för jämställdhet. Genom våra internationella partnerskap bidrar vi till att stötta pappagrupper, förebygga våld och engagera män på olika platser i världen.