Visselblåsarfunktion

Vill du rapportera missförhållanden? Vi uppmanar dig som arbetar på, anlitar eller samarbetar med MÄN och som misstänker oegentligheter inom organisationen att informera oss om situationen.

Din anmälan kan gälla misstanke om ekonomiska oegentligheter, jäv eller korruption. Den kan gälla maktmissbruk, diskriminering, kränkningar eller sexuella trakasserier. Din anmälan kan också gälla andra typer av brott mot MÄN:s etiska policy eller ageranden i strid med vår värdegrund från någon som företräder MÄN.

Våra åtaganden finns bland annat i följande dokument:

I första hand vill vi att du kontaktar ansvarig chef för den aktuella verksamheten. Du kan också kontakta vår verksamhetschef Anna Lindqvist eller vår förbundsordförande Shahab Ahmadian. Kontaktuppgifter hittar du här.

Du kan alltid höra av dig med allmänna frågor eller synpunkter till vår funktionsbrevlåda info@mfj.se.

Vår visselblåsarfunktion

Om du vill vara anonym kan du använda vår visselblåsarfunktion, en krypterad tjänst via WhistleB. Du hittar vår visselblåsartjänst här.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Så här hanterar vi din anmälan

Misstankar och rapporter om oegentligheter tas emot av en grupp bestående av förbundsordförande, verksamhetschef och ekonomichef. Beroende på ärendets art utses en av dem till huvudansvarig för ärendet. En person som är föremål för en misstanke deltar aldrig i hanteringen av ärendet. Om beslut fattas om vidare utredning kan andra personer kopplas till en utredningsgrupp utifrån kompetens och behov. Personer som får del av känslig information i en anmälan hanterar den med sekretess.