Pressmeddelande: Separerade pappor får bättre föräldrastöd genom nytt projekt

Att separera innebär en stor livsomställning och är ofta en kris för både vuxna och barn. Många män har även svårare att söka stöd när de mår dåligt. Genom ett nytt treårigt projekt vill organisationen MÄN ge separerade pappor möjlighet till bättre stöd från omgivningen, med barnens bästa i fokus.

– Stöd till pappor är ett outvecklat område i Sverige. Många aktörer som arbetar med föräldraskap har svårt att nå pappor. Med projektet vill vi fylla viktiga kunskapsluckor och stötta pappor utifrån vår erfarenhet av att engagera män, bland annat i våra pappagrupper, säger Jens Karberg, projektledare för projektet på MÄN.

Målgruppen för satsningen är separerade pappor som funderar på, genomgår eller har genomgått en separation. Projektet ska öka andelen barn som upplever konstruktiva separationer. Utöver det ska det även generera kunskap och handlingsplaner för att identifiera högriskfall där separationer kan leda till mäns våld mot kvinnor och barn. Denna kunskap ska spridas till professionella som möter barn och föräldrar.

– Män behöver träna på att visa omsorg om sig själva och andra, upprätthålla vänskapsrelationer och prata om saker som känns svåra. Vi har sett att de föräldrastödsmaterial som vänder sig till separerade föräldrar saknar perspektiv och innehåll kring hur maskulinitetsnormer påverkar män i sitt föräldraskap, det vill vi utveckla, säger Jens Karberg, projektledare på MÄN.

Det är organisationen MÄN som står bakom projektet med stöd från Allmänna Arvsfonden. I projektet finns även Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Karolinska Institutet, Unizon, Svenska med Baby, Makalösa föräldrar, Länsstyrelsen Stockholm, Rädda Barnen och Bris.

Mer info om projektet: https://mfj.se/vad-vi-goer/projekt/pappor-i-separation

Pressbilder och logotyper:  https://mfj.se/om-maen/nyheter/press


Kontaktperson

Ylva Werlinder, press- och påverkansansvarig MÄN
Mejl: ylva.werlinder@mfj.se
Telefon: 070-517 82 77

Tre korta fakta om separationer:

  • Separationer är vanliga. Cirka 50 procent av alla giftermål i Sverige slutar (enligt SCB 2019) i skilsmässa. Under 2020 var 66.000 barn med om en skilsmässa, andelen separationer har legat på samma nivå sedan år 2015, dvs så långt tillbaka i tiden som det finns jämförbar statistik (SCB 2021). Andelen barn som var med om en separation var högst bland 4 - 5-åringar (4,2 procent).

  • Män söker inte stöd och är svåra att nå. I en rapport från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), ”Kartläggning och ramverk för uppföljning föräldraskapsstöd” (2019), pekas pappor ut som en av fyra grupper som särskilt svåra att nå. Vi vet också genom forskning att män generellt sätt har svårare än kvinnor att söka stöd och vård. I MFoF:s rapport ”Att vara förälder idag” (2020) var det en tydlig skillnad på män och kvinnor som sökte stöd i föräldraskapsfrågor, t.ex. frågade kvinnor i 55 procent av fallen en vän om råd medan män gjorde det i 37 procent av fallen.  

  • Jämställda separationer kan motverka våld. Den nationella strategin för föräldraskapsstöd (2018) säger att föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling och att det är viktigt att utforma olika former av stöd för föräldrar. Strategin har en utvecklad diskussion om vikten av jämställt föräldraskap och menar att föräldraskapsstöd har möjlighet att motverka våld mot barn och kvinnor genom att utmana destruktiva könsnormer.

Om MÄN
MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld.