Föräldrastödjande verksamhet

Verksamheter såsom BMM/MVC och BVC har en viktig roll i att stötta och uppmuntra föräldrar till jämställda handlingar i sina föräldraskap. MÄN erbjuder fortbildning inom jämställt föräldraskap till de som kommer i kontakt med föräldrar i sin yrkesroll. MÄN har lång erfarenhet av att engagera pappor i jämställdhetsarbetet och erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar för föräldrastödjande verksamheter. 

Att arbeta med barn och föräldrar är viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Att dela lika på föräldraskapet är inte bara viktigt för enskilda familjer utan är också en avgörande del i att öka jämställdheten och minska våldet i samhället. Vi har kommit långt i Sverige men det finns många områden att utveckla.

Barnet i centrum

Arbete med föräldrastöd ska alltid ha barn i centrum. Idag är Barns rättigheter lag och MÄN:s arbete utgår från det. Vi ser till exempel vikten av att barnens föräldrar eller vårdnadshavare har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling. Barns rättigheter ställer krav på att vi som arbetar med stöd till föräldrar är väl insatta i vad de innebär och kan bidra till att dessa rättigheter tillgodoses.

Börja tidigt 

Att involvera alla föräldrar tidigt i föräldraskapet ger bättre förutsättningar för föräldrar att dela på ansvaret, för både hem och barn. Idag tar kvinnor ut 80 procent av föräldraledigheten under de två första åren. De mönster som föräldrar bygger de första två åren blir ofta varaktiga under hela föräldraskapet.  

Folkhälsoperspektiv

Att delat ansvar för barn och hem uteblir är stor orsak till varför kvinnors uttag av sjukersättning dubbleras när kvinnor blir mammor. Forskningen visar att när män tar ett större ansvar för barn och hem redan från start så minskar hälsoriskerna för kvinnor. 

Ett exempel på det är att när möjligheten för att ta ut dubbla dagar i föräldraförsäkringen infördes minskade: 

  • behovet av specialistvård efter förlossningskomplikationer.

  • uttaget av ångestdämpande läkemedel och antibiotika.

När både män och kvinnor möter mödra- och barnhälsovården tidigt, finns både möjligheten att stödja alla föräldrar och samtidigt större möjlighet att upptäcka psykisk ohälsa, missbruk och våld. Frågor kring våld och missbruk ställs som regel till mammor men mycket mer sällan till män. Vi vet idag att både män och kvinnor kan drabbas av psykisk ohälsa under graviditeten och/eller tidigt i barns liv. Vi vet också att barn och anhörig partner riskerar att drabbas lika mycket oavsett om det är mamman eller pappan som mår psykiskt dåligt. 

Boka en utbildning i jämställt föräldraskap

Beställ en utbildning i Jämställt föräldraskap till din organisation. Många institutioner arbetar idag med ökat fokus på samtliga föräldrar och att implementera de strategier och de krav som ställs på arbete kring jämställdhet. MÄN har lång erfarenhet av att engagera pappor i jämställdhetsarbetet och erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar till föräldrastödjande verksamheter.  

Vill du veta mer eller boka en utbildning? Kontakta jens.karberg@mfj.se.

Pappagrupper 

För många män är det först när de blir pappor som de börjar reflektera över hur deras egna beteende påverkar andras liv. Att bli pappa är därför ett unikt tillfälle för att kunna förändra destruktiva maskulinitetsnormer. I MÄN:s pappagrupper kan man få hjälp att samtala och reflektera kring frågor som: Att bli förälder, hur kan jag vara mer närvarande och stödja mitt barn? Hur är jag i relation till min egen partner/barnets andra förälder och/eller andra viktiga vuxna kring barnet och hur delar vi på ansvaret kring föräldraskapet?

MÄN har mer än 20 års erfarenhet av att genomföra pappagrupper. Vi utvärderar alla våra pappagrupper och delar gärna med oss av de anonyma resultaten. Våra pappagrupper får i snitt betyget 4,7 av 5 möjliga. Pappor som deltar i våra grupper berättar att de känner sig mer närvarande som pappor, samtalar mer med sin partner och andra pappor. Under 2020 publicerades två forskningsrapporter (från Karolinska institutet) angående verksamheten och som visar på liknande resultat som våra utvärderingar. Pappagruppsledarna är en viktig del av det här resultatet. Alla ledare går en utbildning och har möjlighet att delta i nätverksträffar minst två gånger per år, de erbjuds även handledning. 

MÄN utbildar både egna volontärer men också personal som arbetar inom kommuner. Vill du veta mer om utbildningarna kontakta Kontakta jens.karberg@mfj.se.

MÄN:s pappagrupper är gratis och finns digitalt i hela Sverige och erbjuds fysiskt på flera orter.