Kommuner och länsstyrelser

MÄN stöttar, utbildar och handleder kommuner i att driva ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete i hela den kommunala kontexten. Målet: En kommun fri från våld. 

MÄN driver och genomför utbildningar inom våldsprevention för nyckelpersoner inom kommuner. Målet med utbildningarna är att ge kommunernas organisationer egen kompetens för att driva ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete i hela den kommunala kontexten. Vi erbjuder två olika utbildningar: processutbildningen för kommuner (där länsstyrelsen är med som samordnare) och processledarutbildningen för enskilda aktörer som vill verka våldförebyggande i den egna kommunen.

Processutbildningen
Processutbildningen utgår från handboken Inget att vänta  (som Unizon, MUCF och MÄN tagit fram) samt MÄN:s långa erfarenhet av att stödja det våldsförebyggande utvecklingsarbetet i kommuner över hela landet. Vi utgår ifrån ett genusvetenskapligt perspektiv på våld och ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på prevention. Under utbildningen får deltagarna även lyssna på utomstående föreläsare med fördjupad kunskap inom olika tematiska områden.

Utbildningen genomförs över en tid på 1–1,5 år med hemuppgifter för deltagarna mellan tillfällena, kommunerna erbjudsäven konkret stöd och processledning för att utveckla sitt våldspreventiva arbete. MÄN står för kunskapsinnehåll samt stöd och processledning. I processutbildningen är länsstyrelsen med som samordnare och koordinator, och det är även länsstyrelsens uppgift att följa upp genom månatliga avstämningar med kommunerna samt tillhandahålla stödmöjligheter för kommuner som vill satsa på olika utvecklingsområden, till exempel metodarbete. 

Processledarutbildningen
Utbildningen stärker aktörer i arbetet med att förebygga våld i en kommunal kontext. Under utbildningens gång får deltagarna löpande stöd i processen för att kunna bygga upp eller vidareutveckla ett långsiktigt och strukturerat arbete i den egna kommunen. Det långsiktiga målet är att skapa en grund för fortsatt systematiskt och kunskapsbaserat arbete mot våld generellt och mot mäns våld mot kvinnor specifikt inom den egna kommunen.

Vill du anlita oss? Mejla utbildning@mfj.se