Agera tillsammans

Agera tillsammans är ett utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet och en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier. Under seriens gång får elever och lärare bredda sin syn på vad våld och trakasserier kan vara och hur de med sina olika förutsättningar kan ingripa på ett tryggt och säkert sätt innan, under och efter en händelse. 

Agera tillsammans uppmuntrar till att tänka kritiskt kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer där det finns en tydlig koppling till våld, för att förebygga våld redan i ett tidigt skede.

Agera tillsammans är en åldersanpassning av MVP. MVP riktar sig till högstadiet och gymnasiet, Agera tillsammans riktar sig till mellanstadiet. 

Läs mer om Agera Tillsammans på ageratillsammans.se

Vad är Agera tillsammans?

Agera tillsammans består av 17 lektioner på 45 minuter. De tre första lektionerna har fokus på det som skapar förändring. Det görs genom berättelser, reflekterande samtal och rollspelsövningar. Kärnan i programmet är de efterföljande lektionerna där eleverna får arbeta med scenarier som ligger nära deras egen verklighet. Tillsammans med pedagoger reflekterar elever kring hur de på olika sätt kan agera mot våld i sin vardag. Den sista lektionen summerar programmet och ger utrymme för eleverna att själva agera kreativt genom att skapa nya scenarier och påbörja ett förändringsarbete på deras egen skola. 

Inget ingripande är för litet – vi alla kan göra något före, under och efter att våld sker. Målet är att visa kraften i att göra saker tillsammans och motivera elever men även att få pedagoger att vilja göra skillnad och skapa förändring.

Det går att integrera andra delar av skolans arbete i lektionsserien, som exempelvis trygghetsundersökning, trygghetsvandringar och elevsamtal för att fånga upp eventuella funderingar som kan uppstått under seriens gång.

Vi vill komma igång med Agera tillsammans

För att skapa bästa förutsättningar för långsiktighet och hållbarhet för skolan, men även för att tillförsäkra kvalité i lektionsserien erbjuder MÄN ett paket som riktar sig till all personal, skolledning och till genomförarna med fördjupande utbildningar och handledning. Allt för en lyckad implementering av arbetssättet.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Läs mer om Agera Tillsammans på ageratillsammans.se

Kontakta oss gärna: utbildning@mfj.se

Arbetet med Agera Tillsammans är en del av projektet Livscykeln

Europeiska unionens flagga

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.