Utbildningar om våld i ungas nära relationer

MÄN:s nya utbildning och metodhandbok hjälper er att upptäcka våld i ungas nära relationer och ger er verktyg för att samtala med killar om våld. Utbildningen riktar sig dels till alla som på något sätt möter ungdomar i sitt arbete, dels till yrkesverksamma som har stödsamtal med unga. Längre ner på sidan kan du läsa om den inspirationsföreläsning vi erbjuder samt våra två utbildningar.

En av fem ungdomar har erfarenhet av våld i sina nära relationer, även om få av dem polisanmäler (BRÅ 2018). Unga killar står för en stor del av våldet, men få aktörer jobbar våldsförebyggande med dessa killar (SKL 2018, BRÅ 2021). I Arvsfondsprojektet ”Samtal för ett liv fritt från våld” har vi på MÄN utvecklat metoder för att samtala med killar som utövar våld i sina nära relationer. 

Målet med metoderna är att hjälpa killarna att sluta utöva våld och istället börja bygga respektfulla och trygga relationer. Utöver metodhandboken och våra utbildningar har vi även utvecklat vår plattform Killar.se, där unga män och killar har tillgång till stöd i olika former. Vi har även öppnat en samtalsmottagning för killar som utövar våld i nära relationer.

För mer info eller för att boka, mejla till utbildning@mfj.se.

Inspirationsföreläsning: Börja prata om våld i ungas relationer 

Målet med denna föreläsning är att inspirera till att börja prata med ungdomar om våldsutövande i nära relationer. Vi presenterar viktiga grundprinciper för vårt arbete med killarna. 

På föreläsningen får ni lära er mer om 

 • våld i ungas nära relationer 

 • metoden Response Based Practice 

 • skillnaden mellan ”orsaksförståelse” och ”avsiktsförståelse” 

 • vikten av ett balanserat bemötande. 

Upplägget kan skräddarsys efter era förutsättningar. 

Utbildning: Upptäcka och bemöta våld i ungas nära relationer 

Målgrupp: Arbetsgrupper som arbetar med ungdomar, till exempel fältassistenter, socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagningar, med flera. 

Målet med denna utbildning är att du och dina kollegor ska bli bättre på att upptäcka och inleda samtal om våld med ungdomarna ni jobbar med. Utbildningen ger er nya verktyg att använda i samtalen och fördjupar era kunskaper om bemötande utifrån Response Based Practice (RBP). Inför utbildningen får ni ta fram olika case från er arbetsvardag som ni sedan utgår ifrån i övningarna på utbildningen.  

Omfattning: 1,5 dagar (en halvdag och en heldag) 

Utbildningen består av tre delar: 

 • våld i ungas nära relationer och RBP (3 timmar) 

 • kunskap och principer för att hålla samtal med våldsutsatta (3 timmar) 

 • kunskap och principer för att hålla samtal med våldsutövare (3 timmar). 

Utbildning: Samtala med killar som utövar våld i nära relationer 

Målgrupp: Yrkesverksamma som har samtalskontakter med unga, till exempel familje- eller ungdomsbehandlare, ungdomsmottagning, skolkuratorer, personal på BUP, med flera. 

På denna utbildning får ni möjlighet att fördjupa er i hur man kan samtala med killar som utövar våld i nära relationer för att hjälpa dem att sluta använda kontroll, kränkningar och våld. 

Utbildningen baseras på MÄN:s metodhandbok, som vi tagit fram som en del av arbetet med att driva en samtalsmottagning för killar som utövar våld i nära relationer. Metodhandboken ger en struktur för samtalen med dessa killar. En viktig utgångspunkt för arbetet är att utövande av våld ses som ett val, inte något som bara händer. Våldets inverkan på relationen blir också en viktig del att prata om, samt hur man istället kan bygga respektfulla och trygga relationer. 

Omfattning: 2 dagar (plus en halvdag uppföljning om det är en samlad arbetsgrupp som utbildas) 

Utbildningens innehåll: 

 • en fördjupad förståelse av våld i nära relationer 

 • våld som ett val – fokus på aktörskap 

 • inspiration från Response Based Practice och ACT 

 • maktperspektiv i samtalen 

 • fokus på rollövertaganden och förgivettagna förväntningar i relationen.

Utbildning: Samtala om porr och samtycke med barn och unga

Heldagsutbildningen Samtala om porr och samtycke med barn och unga, och tillhörande handbok, riktar sig till professionella som träffar barn och unga in sin yrkesvardag. Huvudmålet är att professionella ska bli bättre på och tryggare i att initiera samtal och möta barn och ungas frågor kring porr och samtycke, som en del i det förebyggande arbetet mot sexualiserat våld och psykisk ohälsa.

Vi kan hålla utbildningen fysiskt på plats hos er eller så kan ni välja att gå utbildningen digitalt.

Gå utbildningen fysiskt på plats hos er

Omfattning: En heldag med två föreläsare (cirka kl 9-16) där vi kan anpassa upplägget efter just era behov.

Gå utbildningen digitalt

Omfattning: Det tar cirka 4 timmar att gå igenom utbildningen, men vi rekommenderar att avsätta mer tid så att det finns gott om tid för reflektionsfrågorna och praktiska övningar, speciellt om ni gör den i grupp.

Du kan läsa mer om utbildningen här.


Kontakt:
utbildning@mfj.se