MenEngage och nätverkande

Internationella kontakter och erfarenhetsutbyten har alltid varit en viktig del av MÄN:s verksamhet. Mycket av vårt våldsförebyggande arbete bygger till exempel på att vi kunnat ta del av kunskap och metoder från andra länder. Vi delar också med oss av de erfarenheter och kunskaper vi som organisation har från snart trettio års arbete. Globalt och regionalt finns ett stort intresse av att lära av varandra och utveckla metoder och kunskap tillsammans, eftersom arbetet med att engagera män och pojkar för jämställdhet fortfarande är relativt nytt.

MÄN arbetar aktivt för att flytta fram positionerna internationellt inom jämställdhetsarbete gentemot beslutsfattare och utvecklingsaktörer. Detta för att säkra att arbetet med män och pojkar görs på ett sätt som faktiskt bidrar till jämställdhet. De olika nätverk som MÄN är aktiva inom är en viktig ingång för att kunna driva ett framgångsrikt påverkansarbete internationellt, och för att utbyta erfarenheter med andra aktörer. 

Ända sedan det bildades 2007 har MÄN varit mycket aktiva i det globala nätverket MenEngage Alliance – på global, europeisk och nordisk nivå. MÄN är med och leder den europeiska styrgruppen och sedan 2020 är MenEngage Europas sekretariat placerat på MÄN:s kansli i Stockholm. Läs mer här om MÄN:s roll och engagemang i MenEngage.

MÄN ingår även i flera andra internationella nätverk, däribland the European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP). WWP bildades 2014 och samlar 63 medlemsorganisationer från 32 länder i Europa med syfte att utveckla och stärka arbetet med förövare. Medlemmar i nätverket bedriver också forskning och stödtjänster för utsatta. 

Även i Sverige ingår MÄN i ett antal nätverk med internationellt fokus. I Östra partnerskapsnätverket samlas organisationer som arbetar med partners i Östeuropa för gemensamma aktiviteter, politisk påverkan och kunskapsstärkande.

Som medlemmar i nätverket CONCORD:s Jämställdhetsarbetsgrupp har vi flera år i rad granskat Sverigesfeministiska utrikespolitik tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer och varit med och tagit fram en serie rapporter kring hur feministisk den svenska politiken verkligen är. Den senaste av dessa rapporter har ett särskilt fokus på jämställdhet och klimaträttvisa.

MenEngage Alliance

Det globala nätverket MenEngage Alliance  samlar över 1 000 organisationer runt om i världen som på olika sätt arbetar för att engagera pojkar och män för jämställdhet. MenEngage är en viktig arena för att utveckla gemensam förståelse och praktik för hur vi bedriver arbetet med kring män och maskulinitet på ett sätt som utmanar och förändrar patriarkala normer och strukturer. MÄN har varit medlemmar sedan starten 2007, och satt i alliansens globala styrelse 2009–2020. Vi deltar aktivt i nätverkets arbete för att utveckla vår egen kunskap, dela erfarenheter, och utöva påverkansarbete internationellt kring våra frågor. 

MenEngage Europa

MenEngage Alliance består av sex regionala nätverk. MenEngage Europa bildades på ett möte i Stockholm 2009 och har idag över 100 medlemmar i drygt trettio länder. I Europa samordnas arbetet med MenEngage av ett sekretariat som är placerat på MÄN:s kansli. Sekretariatet ska fungera som en motor i utvecklingen mot ett stärkt och inkluderande nätverk i Europa, med förutsättningar att fungera som en plattform för erfarenhetsutbyte och kapacitetsstärkande arbete. MÄN sitter även i styrgruppen för MenEngage Europa och leder arbetet i den tillsammans med organisationerna Poika (Österrike) och Men's Development Network (Irland).

Nordic MenEngage

Det finns även ett samarbete mellan nordiska medlemmar i MenEngage där MÄN ingår. Nordic MenEngage har gemensamt arrangerat konferenser och publicerat rapporter kring att engagera män för jämställdhet och mot våld. Efter #metoo samlades nordiska aktörer till exempel i Stockholm för att diskutera erfarenheter från #metoo-rörelsen, vilket MÄN sammanfattade i rapporten Men, Masculinities and #metoo in the Nordic Countries.

Ubuntu Symposium

Mellan november 2020 och juni 2021 arrangerade MenEngage the Ubuntu Symposium – ett sju månader långt globalt digitalt event som totalt omfattade närmare 200 seminarier och samtal om feminism, intersektionalitet och ansvarighet i arbetet med män och pojkar. Seminarierna går att se här.

Arbetsgrupp för klimaträttvisa

En ny global arbetsgrupp för klimaträttvisa har bildats inom MenEngage Alliance och MÄN har varit drivande i det arbetet. Arbetsgruppen är ett resultat av den seminarieserie om klimat som MÄN initierade till det digitala MenEngage-symposiet Ubuntu, som pågick november 2020–juni 2021. Hela seminarieserien Klimatkrisen, män, maskulinitet och klimaträttvisa går att se här. Arbetsgruppen är i ett längre perspektiv ett resultat av att MÄN lyft frågan om kopplingar mellan patriarkat, maskulinitetsnormer och klimatkrisen inom MenEngage sedan det förra globala symposiet i Indien 2014 och initierade framtagandet av ett diskussionsunderlag för MenEngages arbete med dessa frågor 2016.