En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN

Under veckan uppmärksammas mäns våld mot kvinnor, vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och hur vi tillsammans kan förebygga mäns och killars våld. Bland annat genom seminarier, nätverksträffar och filmvisningar.

En vecka fri från våld 2022

Den 21–27 november är det dags för 2022 års upplaga av En vecka fri från våld!

Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld. Under veckan ordnar Unizon och MÄN en konferens om våldsprevention, för mer information och anmälan se nedan.

Under En vecka fri från våld ordnas en rad aktiviteter runt om i landet av MÄN:s lokalgrupper och jourer anslutna till Unizon.

När: 21–27 november.

Här kan du se Unizons ordförande Olga Persson och MÄN:s ordförande Shahab Ahmadian presentera En vecka fri från våld 2022.

Årets konferens

Prevention – makt, ledarskap och ansvar

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, in till vår årliga konferens om våldsprevention!

I år planerar vi att ge förståelse i vikten av att det förebyggande arbetet i kommuner föregås av politiska beslut och resurssättning för att på så sätt skapa hållbara strukturer och ge nyckelpersoner och eldsjälar utrymme och möjlighet att bedriva det praktiska arbetet som kan rädda liv. Vi fokuserar också särskilt på att föra samman brottspreventivt och våldspreventivt arbete och använda båda kunskapsfälten för att förebygga mäns och killars våld. Årets konferens är digital, sänds från Umeå och infaller den 25 november. Eventet är gratis. Inbjudan med mer information kommer efter sommaren.

När: 25 november 2022.

Program: Klicka på texten nedan eller ladda ner programmet här

9.00-9.30 Inledning och brandtal av Olga Persson, ordförande Unizon och Shahab Ahmadian, ordförande MÄN. Malin Rönnblom är moderator.

9.30–10.10 Jämställdhetsmyndighetens Generaldirektörsnätverk

Jämställdhetsmyndigheten har tagit initiativ till att starta ett strategiskt råd för
myndighetschefer för myndigheter med särskilt fokus på våldsförebyggande arbete och brottsbekämpning. Rådets uppgift är bland annat att bidra till ett systematiskt, samordnat och effektivt genomförande av arbetet inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

10.10–10.20 Paus

10.20–10.40 ”Gängens värsta fiende” – hellre ingripa tidigt än att vara tuff för sent”

Jan Jönsson, tidigare socialborgarråd i Stockholm stad, politiker för Liberalerna och f.d. rektor i Botkyrka kommun, berättar i denna föreläsning om hur politiker kan ta ansvar för ett systematisk våldspreventivt arbete i en kommunal kontext.

10.40–11.20 Den nye mannen

Niclas Järvklo, doktorand vid Stockholms universitet, om statlig maskulinitetspolitik i Sverige från 1980-talet till 2020-talet.

11.20–11.30 Paus

11.30–12.00 BRÅ rapport: Hur kan vi kartlägga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel?

Carl Gynne, Brå och Lina Lundborg, Jämställdhetsmyndigheten.
Underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Brå har, i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, tagit fram ett fördjupat metodstöd för hur den generella kartläggningen kan kompletteras med underlag med koppling till våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och
människohandel. Brå och Jämställdhetsmyndigheten kommer att presentera hur
brottsförebyggande aktörer kan ta sig an frågan, i samverkan med andra inom det våldsförebyggande arbetet.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Det goda exemplet Västerbotten

Sorsele kommun har sedan 2018 ingått i Länsstyrelsen Västerbottens initiativ
Våldsprevention Västerbotten. Målsättningen med arbetet är att hitta en metod att arbeta våldsförebyggande med en genusförändrande ansats i glesbygdskommuner. Arbetet har bedrivits med en hela kommunen-ansats vilket innebär att ett flertal förvaltningar deltagit i hela processen, men även kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. Detta har lett till att ett flertal viktiga beslut har kunnat fattas som fått effekt för det våldspreventiva arbetet. Under denna programpunkt får vi lyssna till Josephine Gabrielsson, brottsförebyggande samordnare samt Kjell Öjeryd, kommunstyrelsens ordförande som berättar om vilka avgörande beslut som fattats, vad som lett till att de kunnat fattas samt vilken effekt de besluten fått för det våldsförebyggande arbetet.

13.30–14.00 Det goda exemplet Eskilstuna

Medverkande är Elin Karlberg, Ungdomsutvecklare Ung fritid och mötesplatser, Helen Kärrholmen, Kurator Fristadsskolan och Samordnare MVP/AT, Sofia Skau, Ungdomsjouren Fria, Helena Carlström, Rektor Rekarnegymnasiet, Alexandra Ringström, Utvecklare Ung fritid och mötesplatser.

Eskilstunas resa i det våldsförebyggande arbetet med MVP och Agera tillsammans. Från bakgrund och långsiktighet i ett par skolor, pånyttfödelse på ett SSPF-möte till en uppväxling på kommunövergripande nivå. Ledningens roll, lärdomar och förutsättningar som krävs för att det ska fungera och kunna växa. Samverkan och goda exempel.

14.00–14.15 Paus

14.15-15.10 Om mäns våld och ansvar i det våldsförebyggande arbetet

Jackson Katz är internationellt känd för sitt banbrytande arbete och aktivism i frågor om kön, ras och våld. Katz har länge varit en viktig figur och ledare i den växande globala rörelsen av män som arbetar för att främja jämställdhet och förebygga mäns våld mot kvinnor. Han är medgrundare av Mentors in Violence Prevention (MVP), ett inflytelserikt våldspreventivt program som finns både i Nordamerika, Europa och Sverige

Om En vecka fri från våld

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste sex åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vi uppmuntrar aktörer att arrangera lokala aktiviteter!

En vecka fri från våld stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.