Pappor i separation

Pappa och separerad? För många kan det vara en av de tuffaste kriserna att gå igenom. Många pappor inser att de inte har några vänner kvar, att vardagen blir svår att få ihop och med konflikter på det blir det alltför ofta en situation där barnen kommer i kläm. Därför har vi på MÄN ett projekt som ger separerade pappor möjlighet till bättre stöd från omgivningen, med barnens bästa i fokus. 

Är du en pappa som funderar på, genomgår eller har genomgått en separation? Du är varmt välkommen att delta i en pappagrupp där vi fokuserar på hur vi pappor kan stärka varandra i att vara omtänksamma, lyhörda föräldrar.

Under fyra träffar pratar vi bland annat om föräldrarollen, jämställdhet, relationer och barnens behov och framtid. Intresserad? Klicka på knappen nedan.

Ofta en krisperiod – både för föräldrar och barn

Separationer innebär en stor livsomställning och är ofta en krisperiod för både vuxna och barn. Det är också en risksituation för eskalerande konflikter mellan föräldrar och för våld i nära relationer. Män har samtidigt generellt sett svagare sociala nätverk då många män överger vänskapsrelationer när de bildar familj. Vid kriser kan de därför ha svårt att få stöd från omgivningen, speciellt vid en upprivande separation.

Specifikt riktade stöd gentemot pappor är ett outvecklat område i Sverige. Många aktörer som arbetar med föräldraskap ser pappor som en grupp som är svår att nå och efterfrågar mer kunskap och erfarenhet kring hur man ska göra det. Vi har också sett att de föräldrastödsmaterial som vänder sig till separerade föräldrar saknar perspektiv och innehåll kring hur maskulinitetsnormer påverkar män i sitt föräldraskap. Med projektet kommer MÄN kunna fylla viktiga kunskapsluckor och stötta pappor utifrån vår gedigna erfarenhet av att engagera män, bland annat i våra pappagrupper.

Vill du få fortlöpande information om projektet?

Arbetar du med frågor som gör att du vill få uppdateringar om projektets fortgång? Skriv upp dig på vår lista nedan så får du informationsutskick från oss.

Projektet ska sprida lättillgängligt stöd

Målet med projektet är att skapa och sprida metoder och material som är lätta för pappor att ta till sig och som främjar ett jämställt föräldraskap. Detta ska göras genom metoder som bygger på målgruppens delaktighet, samt forskningsbaserade och beprövade utgångspunkter. Inom ramen för projektet kommer vi också skapa relationsstärkande aktiviteter för pappor och barn så som till exempel kollo-verksamhet.

Målgruppen för projektet är barn med erfarenhet av separerade föräldrar och pappor som funderar på, genomgår eller har genomgått en separation. Projektet ska också generera kunskap och handlingsplaner för att identifiera högriskfall där separationer kan leda till mäns våld mot kvinnor och barn. Denna kunskap ska spridas till professionella som möter barn och föräldrar. 

Projektets syfte är:

  • att utveckla ett tidigt föräldrastöd för separerade pappor där barnets bästa är i fokus.   

  • att öka andelen barn som upplever konstruktiva separationer  

  • att nå ut brett och stötta pappor i sitt föräldraskap vid separation.  

  • att sprida kunskap om och möjlighet till att identifiera de högriskfall där separationer kan leda till mäns våld 

  • att öka jämställdheten och bidra till visionen om ett samhälle fritt från våld.
  

Några av de verktyg som vi kommer att utgå ifrån är:

  • Vårt eget material för pappagrupper och vår samtalsmetod lilla rummet. 

  • Stiftelsen Allmänna Barnhusets kunskapsbaserade instrument DOORS – ett verktyg för att undersöka behov av stöd hos föräldrar. 

  • Karolinska institutets metod för peer-support – en metod för mentorskap. 

Samarbetspartners

Satsningen är ett 3-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Vi samarbetar med en rad olika centrala aktörer som arbetar med barnrätt, föräldrafrågor, jämställdhet och mäns våld mot kvinnor.

Våra samarbetspartners och referensnätverk är: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Karolinska Institutet, Unizon, Svenska med Baby, Stockholm Makalösa föräldrar, Länsstyrelsen Stockholm, Rädda barnen och Bris. Nätverket kommer utvecklas över tid  och vi hoppas på att involvera flera under resans gång.

Logotyper från samarbetspartners och referensnätverk

Kontakt

Vill du veta mer om projektet går det bra att mejla Jens Karberg på jens.karberg@mfj.se.

Bakgrundsfakta

Separationer är vanliga och visar på ojämställdhet

Cirka 50% av alla giftermål i Sverige slutar (enligt SCB 2019) i skilsmässa. Under 2020 var 66 000 barn med om en skilsmässa, andelen separationer har legat på samma nivå sedan år 2015, dvs så långt tillbaka i tiden som det finns jämförbar statistik (SCB 2021). Andelen barn som var med om en separation var högst bland 4-5-åringar (4,2 procent). 30% av alla barn som fyller 18 har varit med om att deras föräldrar har flyttat isär under uppväxten (SCB 2018). Det finns också en ojämn fördelning av ansvaret efter en separation: 47% av barnen 0–18 år bor bara hos sin mamma. Ytterligare 10% bor mest hos sin mamma. Att bo lika mycket hos sin mamma och sin pappa, så kallat växelvis boende, gäller 28% av barnen medan endast 15% bor mest eller bara hos sin pappa. (SCB 2018).   

Män söker inte stöd och är svåra att nå  

I Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) rapport ”Kartläggning och ramverk för uppföljning föräldraskapsstöd” (2019) pekas pappor ut som en av fyra grupper som särskilt svåra att nå. Vi vet också genom forskning att män generellt sätt har svårare än kvinnor att söka stöd och vård. I MFoF:s rapport ”Att vara förälder idag” (2020) var det en tydlig skillnad på män och kvinnor som sökte stöd i föräldraskapsfrågor, t.ex. frågade kvinnor i 55% av fallen en vän om råd medan män gjorde det i 37% av fallen.    

Ett annat exempel är att 11.4% av männen i Stockholm sökte någon form av vård för psykisk ohälsa jämfört med 19% kvinnor. En förklaring kan vara att män uttrycker ohälsa på andra sätt än kvinnor, att män känner mer skam för psykisk ohälsa än kvinnor (Folkhälsoguiden). Det kan också bero på att män i mindre utsträckning drabbas av psykiskt ohälsa, samtidigt vet vi att två tredjedelar av de som avled till följd av självmord 2019 var män. En siffra som varit relativt oförändrad sedan år 2000 (Folkhälsomyndigheten, MIND). En ökad kunskap om hur normer kring manlighet påverkar män i deras föräldraskap har potentialen att göra befintliga insatser bättre.   

Vikten av jämställdhet och att motverka våld 

 Den nationella strategin för föräldraskapsstöd (2018) säger att föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling och att det är viktigt att utforma olika former av stöd för föräldrar. Strategin har en utvecklad diskussion om vikten av jämställt föräldraskap och menar att föräldraskapsstöd har möjlighet att motverka våld mot barn och kvinnor genom att utmana destruktiva könsnormer. Det lyfts också fram att allvarliga konflikter mellan föräldrar riskerar att påverka barns hälsa och utveckling och att det kan finnas behov av stöd under separationen.