REDO 2.0 – MÄN förebygger våld till sjöss

REDO 2.0 är en satsning finansierad av Trafikverket som syftar till att ge ombordanställda inom sjöfarten verktyg att jobba systematiskt med den sociala arbetsmiljön. Projektet leds av forskningsinstitutet RISE, där MÄN gemensamt med SjöfartsverketChalmers och Svensk Sjöfart bidrar till att skapa kunskap och stötta svenska rederier.

Marco Vega, utbildare och ett fartyg

För MÄN:s del omfattar arbetet i REDO 2.0 att ta fram en metod för att förebygga sexuella trakasserier, både för rederierna och besätt­ningen till sjöss, samt för personal som arbetar iland. Rent konkret innebär detta en anpassning för sjöfarten av metoden MVP – Mentorer i Våldsprevention. I projektet ingår det att utbilda personer inom sjöfarten i den anpassade varianten av MVP, för att de i sin tur ska kunna hålla i workshops på arbetsplatserna.  

Marco Vega är MÄN:s projektanställda för att ansvara för metodutveckling och utbildning. Förberedande workshops anordnades redan under 2021 innan projektet var sjösatt. En av nycklarna till att nå ut till deltagarna är enligt Marco Vega att anpassa språket till den kontext man befinner sig i och möta de yrkesverksamma utifrån deras specifika situation på jobbet. 

– Jag upptäckte att något öppnades upp när jag pratade om ”känslomässig säkerhet”, att det gick att använda på ett liknande sätt som man pratar om säkerhet runt mer praktiska saker på arbetsplatsen. Att vara ”känslomässigt säker” skulle till exempel kunna vara att veta att man inte riskerar att bli utsatt för kränkningar eller sexuella trakasserier på jobbet, berättar Marco Vega.  

Fem rederier har anslutit till projektet från starten: Stena Line FuretankTärntankDestination GotlandViking Supply Ships. Projektet pågår fram till december 2024.

KORT OM REDO 2.0

  • Vill genom ledorden: trygghet, inkludering och motivation utveckla metoder och verktyg samt hitta nya vägar till lärande och förståelse för att bidra till att sjöfart är en arbetsplats med bra social arbetsmiljö.

  • Utgår från kvalitativa och kvantitativa studier, analyser och slutsatser inom projektet REDO (Rekrytering till sjöfarten - Måste sjöman vara män?, TRV 2019/96491) där fokus har varit att förbättra jämställdheten till sjöss genom att fler kvinnor söker jobb och stannar inom den maritima industrin. 

  • Visar tydligt att det krävs insatser i den sociala arbetsmiljön för att öka jämställdheten och att en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö gagnar både kvinnor och män. Ledarskap och medarbetarskap är intimt förknippat med den sociala arbetsmiljön och ombord på ett fartyg, där hierarkin är strikt, avgör ledarna ofta kulturen. Projektet sätter därför ett särskilt fokus på befälhavarens roll, ansvar och möjlighet till stöd.

  • Är en del av Vågrätt som i sin tur är en del av EU:s Women in Transport-Platform for Change.