Förebygger våld

Nästan alla våldsbrott begås av män. 76 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor och flickor är män, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Samtidigt är de flesta som drabbas av våldsbrott andra killar och män. Mäns och killars våld hänger ihop med föreställningar om vad det innebär att vara man och kille. Dessa föreställningar kan vi förändra – tillsammans. 

MÄN arbetar för att minska killars och mäns våld, till exempel genom att förändra negativa manlighetsnormer. Vi utvecklar metoder, föreläser och påverkar beslutsfattare för att insatserna mot våld ska öka.

Arbete med barn och unga
Vi driver bland annat våldsförebyggande program tillsammans med barn och unga. MVP är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Med hjälp av MVP lär sig elever och lärare att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Vi på MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP för en svensk kontext och är ledande i Sverige i utvecklingen av metoden. Agera tillsammans är ett nyframtaget utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet.

En kommun fri från våld
Våldsförebyggande arbete behöver drivas på flera olika nivåer. Världshälsoorganisationen (WHO) visar i en socio-ekologisk modell att det våldpreventiva arbetet inte bara är en individfråga utan påverkas av hur olika nivåer samverkar, från individ- till samhällsnivå. Det är en viktig utgångspunkt för att förstå att olika personer, nätverk och yrkesgrupper behöver samarbeta för att kunna driva ett brett förebyggande arbete. En kommun fri från våld är en vision och en modell för att systematiskt arbeta med våldsprevention i en kommunal kontext och som tar avstamp i WHO:s rekommendationer. Normförändring tar tid och ofta handlar det om att lägga grunden för att en förändring ska bli möjlig, med målet: En kommun fri från våld.

Vill du bedriva ett våldförebyggande arbete i din kommun? Läs mer under Kommuner och nätverk.

Från början var En kommun fri från våld ett projekt, med medel från Arvsfonden, som drevs av MÄN 2015–2018. I projektet fick MÄN tillsammans med fem kommuner och en stadsdel möjligheten att pilottesta handboken Inget att vänta på. Den togs fram av MÄN 2014 i uppdrag av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF), med syftet att stötta utvecklingen av ett våldsförebyggande arbete med barn och unga i Sverige och där arbetet både är kunskapsbaserat och utgår från ett genusperspektiv. Handboken förvaltas i dag av Jämställdhetsmyndigheten. 

Ett utvecklingsarbete av En kommun fri från våld pågick 2018–2020 med stöd av EU:s Rights, Equality and Citizenship fund samt i samarbete med Länsstyrelser och enskilda kommuner. Arbetet bestod av att sammanställa erfarenheter och lärdomar från arbetet med kommuner och Inget att vänta på, för att ta fram en modell för det våldsförebyggande arbetet i kommuner.

Resultat blev två olika utbildningskoncept, som pågår under 1–1,5 års tid, för kommuner att nå samma mål: ett långsiktigt hållbart och strukturerat våldsförebyggande arbete i en kommun, med visionen om en kommun fri från våld.

  • Processutbildningen. MÄN kommer ut till kommuner och processleder kommunledningsgrupper. För att fortsätta arbetet efter MÄN:s medverkan finns en fortsättningsutbildning för processledare som driver arbetet vidare.

  • Processledarutbildningen. MÄN utbildar processledare vars uppgift är att driva och leda utvecklingen av kommunens våldsförebyggande arbete (det vill säga det arbete som MÄN bedriver i konceptet Processutbildning).

Till båda koncepten finns handledningsstöd från MÄN. Dessutom finns Nationellt våldspreventivt nätverk för kommuner tillgängligt för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.