MF3.jpg
Bild från metodmaterialet till Machofabriken

Vi behöver fler könsmaktsanalyser kopplade till ungdomsvåldet – inte färre

I SVT:s Agenda, den 12 juni, hävdade Michael Tärnfalk, universitetslektor i socialt arbete, att det på socionomprogrammen tyvärr är ”mer viktigt att socionomer lär sig intersektionalitet och genus än att de lär sig sådant som har med ungdomsvåld att göra”. MÄN menar att genus och maskulinitetsnormer har allt med ungdomsvåld att göra och att det är olyckligt att benämna dem som motsatser.

Det våld som ungdomar drabbas av, och utövar, slår olika. Till exempel är pojkar överrepresenterade som offer för fysiskt våld och flickor för sexualiserat våld. Om socionomer utgick från ungdomsvåld som ett alltigenom homogent fenomen utan hänsyn till hur personer med olika kön drabbas skulle mycket våld missas.

Vidare finns det en tydlig koppling mellan maskulinitet, dominans, makt och våld som vi måste arbeta aktivt med för att kunna stävja det. Inte alla män brukar våld, men det övervägande våldet i samhället begås av män – såväl våldet mot kvinnor, som våldet mot andra män samt dödligt självskadligt våld (suicid).

Många av de genusnormer som framför allt killar förhåller sig till ökar risken för att använda våld – exempelvis förväntningar på att kunna tåla kränkningar i kompisgänget, att inte visa sig sårbar, eller att ta avstånd från allt som förknippas med femininitet eller homosexualitet.

Färre än en av sex som hör av sig till BRIS (Barnens rätt i samhället) och söker stöd identifierar sig som pojkar. Detta trots att utsatthet för barnfattigdom, missbruksförhållanden, trakasserier, ensamhet, relationsproblem och trångboddhet ser likadant ut för pojkar och flickor. Det finns ett enormt problem med hur vi ska komma till rätta med att få pojkar att söka stöd tidigt. I dag finns en föreställning om att det är svagt eller omanligt att söka stöd, vilket göder ett ideal där tankar som ”ensam är stark” spär på våldsutsattheten i samhället.

Att utmana stereotyper av genusnormer är en av de forskningsbaserade strategier som MÄN använder för att långsiktigt minska våldet i samhället. Att se ”intersektionalitet och genus” som något motsatt till ”sådant som har med ungdomsvåld att göra” är uppochnervänt.

Vi behöver fler instanser som stöttar män i att reflektera kring och ifrågasätta dessa normer tillsammans – inte färre. Och vi behöver göra könsmaktsanalyser av våldet än tydligare för att se hur samhället kan arbeta aktivt för en förändring.

Nathan Hamelberg
Medlem och aktivist i MÄN

På MÄN jobbar vi brett med att utmana normer kring kön. Vi både stöttar killar som behöver stöd och driver program i skolor för att förebygga killars våld. Stötta vårt arbete genom att bli månadsgivare eller medlem!