Mäns våld

Mäns och killars våld är ett enormt samhällsproblem och våldet uttrycker sig i många olika former genom handlingar som smärtar, skadar, skrämmer, kränker eller begränsar personers frihet.

En överväldigande majoritet av allt våld i samhället utövas av män och killar, bland annat i nära relationer, på gatan, i krogmiljö, vid idrottsarenor på arbetet och i skolan. Förutom att människor blir drabbade av våldet och den skada och rädsla det sprider, kostar mäns våld även samhället mångmiljardbelopp varje år (NCK 2010, NCK-rapport 2010:2.). 

Våldet riktas mot alla kön och åldersgrupper, men unga kvinnor och icke-binära är särskilt utsatta för sexualbrott och våld i nära relationer, medan unga män löper störst risk att utsättas för misshandel på allmän plats av en okänd gärningsman. De som misstänkts misshandla en kvinna som de hade eller tidigare haft en relation med, är nästan alltid män. (BRÅ 2019, 2018, 2012)

Våld och manlighet

Det finns starka kopplingar mellan våld och manlighetsnormer. Under uppväxten lär sig killar leva upp till förväntningar om hur "en riktig man" ska vara och en del i det handlar om att kunna använda våld. Killar kan bli retade, slagna och ibland till och med misshandlade om de till exempel inte följer förväntningar på att vara heterosexuella, eller att vara tuffa och emotionellt avstängda. Men det är viktigt att komma ihåg att vi alla har ett val – det finns alltid andra, konstruktiva och icke-våldsamma sätt att vara kille eller man på.

En studie visar att många unga möter våld i sin vardag och att killar som är negativa till jämställdhet och har stereotypa föreställningar om könsroller, löper 3,2 gånger så stor risk att begå våldsamma handlingar (Unga och våld, MUCF, 2013).

Förebygga våld

Våld går att stoppa och förebygga. För att kunna göra det är det viktigt att vi förstår våld som något inlärt eftersom det betyder att det går att lära sig att inte vara våldsam. MÄN jobbar med flera projekt för att förebygga och motverka mäns våld, till exempel genom att samtala och förändra normer tillsammans med killar och män själva. Vi gör det också genom politisk påverkan tillsammans med många andra kvinnoorganisationer.